07 – Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

(1) Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία υποδεικνύονται στον Διευθυντή από τους συνδέσμους καλλιτεχνών που αναγράφονται στο Παράρτημα Α του παρόντος νόμου, είτε είναι μέλη τους είτε όχι, για σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 14, εφόσον διαθέτουν  τον προσήκοντα πανεπιστημιακό τίτλο ή και ερευνητικό προσανατολισμό και τα οποία μελετούν, ερευνούν, αναπτύσσουν κριτική θεώρηση και/ή αναλύουν σε επιστημονικό επίπεδο την ιστορική εξέλιξη του οικείου πεδίου καλλιτεχνικής δραστηριότητας και:

(α)  Δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της καλλιτεχνικής δραστηριότητας τους είτε στον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο ή σε ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας, είτε σε μονογραφικές εκδόσεις ή συλλογές δοκιμίων, ή/και

(β) Διδάσκουν συναφή γνωστικά αντικείμενα σπουδών σε νόμιμα αναγνωρισμένη δημόσια ή ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε Ίδρυμα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον περί  Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληρoφoριώv Νόμo ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται, ή/και

(γ) Αναλαμβάνουν την οργάνωση ή τον συντονισμό της παραγωγής εκδηλώσεων στο οικείο πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

Νοείται ότι ο Διευθυντής κατόπιν με τους Συνδέσμους Καλλιτεχνών που εμφαίνονται στο Παράρτημα Α, δύναται να ορίσει ειδικούς εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος εδαφίου.

(2) Ο Διευθυντής τηρεί κατάλογο που περιλαμβάνει τους νομίμως εγγεγραμμένους ειδικούς εμπειρογνώμονες δυνάμει του παρόντος άρθρου, καταχωρισμένους βάσει του πεδίου της καλλιτεχνικής τους δραστηριότητας.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 -Πεδίο εφαρμογής
04 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
05 - Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
06 - Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
07 - Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
08 - Έγκριση της αίτησης και εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών
09 - Έννομες συνέπειες εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
10 - Ανανέωση της εγγραφής.
11 - Υποχρεώσεις Καλλιτέχνη.
12 - Ανάκληση εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
13 - Διαγραφή από το Μητρώο και διόρθωση
14 - Ιεραρχική Προσφυγή σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
15 - Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών.
16 - Σύνδεσμοι καλλιτεχνών
17 - Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών.
18 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ερμηνεία
19 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αρμόδια Αρχή του παρόντος Μέρους.
20 - Καλλιτεχνική Χορηγία
21 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Δικαίωμα διεκδίκησης καλλιτεχνικής χορηγίας
22 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εισόδημα
23 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Παραχώρηση εξουσιοδότησης για λήψη πληροφοριών.
24 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Υποχρέωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για εχεμύθεια.
25 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κινητής περιουσίας.
26 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αίτηση
27 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση.
28 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων.
29 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας.
30 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Επιστροφή καλλιτεχνικής χορηγίας που λήφθηκε χωρίς να τη δικαιούται το πρόσωπο.
31 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ιεραρχική προσφυγή
32 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος.
33 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αδικήματα και ποινές
34 - Κανονισμοί
35 - Τήρηση Μητρώων
36 - Έναρξη ισχύος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16

2 Σχόλια

  1. Να πληροί τουλάχιστον ένα από τα τρία κριτήρια. Να είναι εκπρόσωπος της Ένωσης/Συλλόγου της τέχνης που υπηρετεί, δηλ. να προταθεί από την ίδια την Ένωση ή Συντεχνία.

  2. Άρθρο 7:
    (2) Να προστεθεί μετά από συνεννόηση με τους αντίστοιχους Συνδέσμους Καλλιτεχνών.

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο