05 – Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

(1) Τηρουμένου του εδαφίου (3), στο Μητρώο Καλλιτεχνών δύναται, κατόπιν υποβολής αίτησης του προς τον Διευθυντή να εγγράφεται καλλιτέχνης:

(α)  ο οποίος είναι πολίτης της Δημοκρατίας, ασχέτως της διαμονής του στη Δημοκρατία, ή

(β) πολίτης της ευρωπαϊκής ένωσης ή άλλων χωρών και διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία·

(2) Ο αιτητής για να εγγραφεί καλλιτέχνης  πρέπει περαιτέρω να πληροί τουλάχιστον τρεις  από τις κάτωθι προϋποθέσεις:-

(α) Κατά τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υποβάλλει την αίτησή του, έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δυο, συνολικά, δημόσιες παρουσιάσεις έργου του σε οποιοδήποτε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας:

Νοείται ότι, παρουσιάσεις οι οποίες απορρέουν από τις απαιτήσεις για απόκτηση οποιουδήποτε ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών δεν θεωρείται ότι καλύπτουν την παρούσα προϋπόθεση·

Νοείται περαιτέρω ότι, χωρίς περιορισμό της γενικότητας του όρου, η «δημόσια παρουσίαση» δυνατό να συνίσταται σε: ανέβασμα θεατρικών έργων, εκθέσεις έργων εικαστικών ή/και εφαρμοσμένων τεχνών,   παραστατική/επιτελεστική  τέχνη (performance art), εκδόσεις ή/και  παρουσιάσεις βιβλίων, προβολές ταινιών και συμμετοχή σε μουσικές συναυλίες και χορογραφικά δρώμενα και να περιλαμβάνει, πέραν της δημιουργικής επενέργειας στην εκπόνηση των προς παρουσίαση έργων και τη συμμετοχή στην εκτέλεσή τους·

Νοείται έτι περαιτέρω ότι,  στην περίπτωση που ο αιτητής αδυνατεί να επιδείξει δημόσιες παρουσιάσεις έργου του σε οποιοδήποτε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας κατά τα τελευταία τρία έτη, για λόγους ανωτέρας βίας οι οποίοι αφορούν ασθένεια ή εγκυμοσύνη ή ατύχημα που τον κατέστησε ανίκανο προς εργασία, ο Διευθυντής δύναται να ορίσει περίοδο μεγαλύτερη των τριών ετών αναφορικά με την προϋπόθεση του παρόντος εδαφίου.

(β) Τυγχάνει αναγνώρισης από ειδικούς  εμπειρογνώμονες στο οικείο πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας που δύναται να επιλέγει ο Διευθυντής από τον κατάλογο του εδαφίου (2) του άρθρου 7:

Νοείται ότι, η αναγνώριση αυτή τεκμαίρεται και από το γεγονός ότι το έργο του καλλιτέχνη έχει περιληφθεί σε βιβλιογραφικές αναφορές και τίτλους ταινιών, ή έχει επιλεγεί για να συμμετάσχει σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κατόπιν πρόσκλησης ειδικού εμπειρογνώμονα·

(γ) Του έχει απονεμηθεί το Αριστείο Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών από την Ακαδημία  Επιστημών,  Γραμμάτων και Τεχνών, ή οποιαδήποτε ανάλογη τιμητική διάκριση της Δημοκρατίας ή άλλης χώρας:

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «Αριστείο» περιλαμβάνει και τις βραβεύσεις μέχρι το έτος 2016 με το Αριστείο Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών·

(δ) Είναι μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών·

(ε) Έχει βραβευθεί σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς είτε στη Δημοκρατία είτε στο εξωτερικό·

(στ)      Έχει εκπροσωπήσει τη Δημοκρατία σε διεθνείς και εσωτερικές καλλιτεχνικές διοργανώσεις ως μέλος της επίσημης κρατικής συμμετοχής·

(ζ) Έργα του έχουν αποκτηθεί από μουσεία ή άλλα πολιτιστικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό:

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «μουσείο» αναφορικά με την Δημοκρατία  έχει την έννοια που του αποδίδεται στον περί της Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόμο, ως εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται·

(η) Είναι κάτοχος αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού διπλώματος, τίτλου ή άλλου ισότιμου προσόντος σε οποιονδήποτε κλάδο τεχνών.

(θ) Κατά την κρίση ειδικών εμπειρογνωμόνων που δύναται να επιλέγει ο Διευθυντής από τον κατάλογο του εδαφίου (2) του άρθρου 7, έργα του αιτητή έχουν  αποδεδειγμένα ευρεία απήχηση στο κοινό.

(3) Πρόσωπα που ασκούν καλλιτεχνική  δραστηριότητα και που είναι εγγεγραμμένοι σε σύνδεσμο καλλιτεχνών που αναγράφεται στο Παράρτημα  Α,  εγγράφονται αυτόματα στο Μητρώο Καλλιτεχνών, νοουμένου ότι:

(α) προσκομίσουν βεβαίωση ότι είναι μέλη συνδέσμου καλλιτεχνών του Παραρτήματος Α,

(β) ο σύνδεσμος καλλιτεχνών όπου είναι μέλη, είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με πρόνοιες του μέρους ΙΙΙ του παρόντος Νόμου.

Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε καλλιτέχνες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε σύνδεσμο καλλιτεχνών που δεν αναγράφεται στο Παράρτημα Α του παρόντος νόμου.

(4) Καλλιτέχνες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε   σύνδεσμο καλλιτεχνών που δεν αναγράφεται  στο Παράρτημα Α του παρόντος νόμου, ακολουθούν την διαδικασία εγγραφής που ορίζεται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 -Πεδίο εφαρμογής
04 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
05 - Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
06 - Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
07 - Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
08 - Έγκριση της αίτησης και εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών
09 - Έννομες συνέπειες εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
10 - Ανανέωση της εγγραφής.
11 - Υποχρεώσεις Καλλιτέχνη.
12 - Ανάκληση εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
13 - Διαγραφή από το Μητρώο και διόρθωση
14 - Ιεραρχική Προσφυγή σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
15 - Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών.
16 - Σύνδεσμοι καλλιτεχνών
17 - Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών.
18 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ερμηνεία
19 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αρμόδια Αρχή του παρόντος Μέρους.
20 - Καλλιτεχνική Χορηγία
21 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Δικαίωμα διεκδίκησης καλλιτεχνικής χορηγίας
22 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εισόδημα
23 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Παραχώρηση εξουσιοδότησης για λήψη πληροφοριών.
24 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Υποχρέωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για εχεμύθεια.
25 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κινητής περιουσίας.
26 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αίτηση
27 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση.
28 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων.
29 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας.
30 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Επιστροφή καλλιτεχνικής χορηγίας που λήφθηκε χωρίς να τη δικαιούται το πρόσωπο.
31 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ιεραρχική προσφυγή
32 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος.
33 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αδικήματα και ποινές
34 - Κανονισμοί
35 - Τήρηση Μητρώων
36 - Έναρξη ισχύος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16

4 Σχόλια

 1. Όσον αφορά τον κλάδο των επαγγελματιών μουσικών, να πληρούν μόνο δύο (2) από τα εννιά (9) σημεία, διότι τα πέντε από τα εννέα δεν καλύπτουν και δεν αφορούν τον κλάδο των μουσικών.
  Το νομοσχέδιο δεν καλύπτει το ποιος είναι καλλιτέχνης και είναι προβληματικό να το ορίζει το νομοσχέδιο. Οι προϋποθέσεις που θέτει δεν είναι σχετικές με το σήμερα.
  Στο σημείο 2α (σχετικά με την δημόσια παρουσίαση), να μπει διευκρίνιση ότι νοείται ότι προλαμβάνει δημόσια παρουσίαση και σε ψηφιακές πλατφόρμες.

 2. Άρθρο 5:
  2.(δ) Πρέπει ξεκάθαρα να ενταχθεί πώς είναι της Τάξης των Γραμμάτων και Τεχνών.
  2.(η) Να ενταχθεί ο όρος του πτυχίου ή διπλώματος τριετούς τουλάχιστον φοίτησης σε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα σπουδών.

 3. 2 (α) “Δημόσια Παρουσίαση” : Να αναφέρουμε ότι η δημόσια παρουσίαση όσον αφορά τις εφαρμοσμένες τέχνες ως επί το πλείστον δεν είναι απαραίτητα έκθεση ή παράσταση. Μπορεί να είναι έντυπο ή ψηφιακό υλικό που παράχθηκε για πελάτη, να παρουσιάζεται σε έκθεση, σε εκδήλωση, σε ψηφιακές πλατφόρμες κ.ά. Πολλές φορές η εργασία δημιουργικών επαγγελματιών αφορά πελάτες και όχι προσωπική χρήση οπότε αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί.

 4. Θεωρώ ότι στο μέρος 2(α), οι δύο δημόσιες παρουσιάσεις έργου στα τρία χρόνια δεν ανταποκρίνεται επιτυχώς στην πραγματικότητα της Κύπρου. Ίσως πρέπει να γίνει μια στατιστική μελέτη πρώτα;
  Καλό θα ήταν, κατ’ εμένα, να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους καινούργιους νόμους κατοχύρωσης του επαγγέλματος του καλλιτέχνη για να βοηθήσουμε τους καλλιτέχνες της Κύπρου να γίνουν ορατοί και να συμβάλουν στην πολιτιστική ζωή της χώρας. Με το να βάλουμε το περιθώριο τόσο στενό (δύο παρουσιάσεις στα τρία χρόνια) αναπόφευκτα δεν θα δοθεί η ευκαιρία στους καλλιτέχνες που κάνουν 2 και 3 δουλειές για να επιβιώσουν (που στην πραγματικότητα είναι οι περισσότεροι καλλιτέχνες στην Κύπρο) να επωφεληθούν της καινούργια νομοθεσίας.

  Επίσης για να γίνει αποδεχτός κάποιος σε κλάδο καλών και εφαρμοσμένων τεχνών πανεπιστήμιου χρειάζεται καλλιτεχνικά προσόντα και για να αποκτήσει το πτυχίο του αυτά τα προσόντα του πρέπει να είναι ενός επιπέδου και άνω. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να αποκτήσει πτυχίο καλών και εφαρμοσμένων τεχνών. Οπότε με ξενίζει το γεγονός ότι ο τίτλος “καλλιτέχνης” δεν δίνετε αυτόματα στους κατόχους πανεπιστημιακών πτυχίων σε κλάδους των καλών και εφαρμοσμένων τεχνών. Είναι λες και έρχεται η Κυπριακή δημοκρατία και μας αφαιρεί το τίτλο του καλλιτέχνη που με κόπο αποκτήσαμε ή μας διαγράφει το πτυχίο ή μας το κρίνει αδιάφορο, το βλέπει αφ’ υψηλού η κάτι, δεν ξέρω, κάπως δεν μου ακούγετε εντάξει.

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο