16 – Σύνδεσμοι καλλιτεχνών

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

(1) Τα σωματεία ή ιδρύματα, τα οποία είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν, προ της έναρξης του παρόντος νόμου, βάσει των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, ως εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται, ή οι εταιρείες, οι οποίες είχαν συσταθεί ή λειτουργούσαν, προ της έναρξης του παρόντος νόμου, δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ως εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται, και που εμφαίνονται στο Παράρτημα Α, θεωρούνται αυτοδικαίως ως σύνδεσμοι καλλιτεχνών και εγγράφονται αυτόματα στο Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών νοουμένου ότι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου:

(α) πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 15·

(β) είναι εγγεγραμμένοι και λειτουργούν σύμφωνα με τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα  Νόμο, ή τον περί Εταιρειών Νόμο, ως αυτοί τροποποιούνται, διορθώνονται ή αντικαθίστανται·

(γ) υποβάλλουν στο Διευθυντή το πιστοποιητικό εγγραφής τους ως σωματείο ή ίδρυμα ή το πιστοποιητικό σύστασης τους ως εταιρεία εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και

(δ)  υποβάλουν σχετική βεβαίωση στο Διευθυντή για το εδάφιο (γ).

(2) Νοείται ότι, κατ’ εξαίρεση ο Διευθυντής δύναται να αφαιρέσει σύνδεσμο καλλιτεχνών από το Παράρτημα Α του Νόμου, προβαίνοντας στην ανάλογη διόρθωση του Παραρτήματος Α, στην περίπτωση που οι προϋποθέσεις  της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 15 παύσουν να ισχύουν αναφορικά με σύνδεσμο καλλιτεχνών του Παραρτήματος Α.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 -Πεδίο εφαρμογής
04 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
05 - Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
06 - Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
07 - Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
08 - Έγκριση της αίτησης και εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών
09 - Έννομες συνέπειες εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
10 - Ανανέωση της εγγραφής.
11 - Υποχρεώσεις Καλλιτέχνη.
12 - Ανάκληση εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
13 - Διαγραφή από το Μητρώο και διόρθωση
14 - Ιεραρχική Προσφυγή σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
15 - Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών.
16 - Σύνδεσμοι καλλιτεχνών
17 - Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών.
18 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ερμηνεία
19 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αρμόδια Αρχή του παρόντος Μέρους.
20 - Καλλιτεχνική Χορηγία
21 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Δικαίωμα διεκδίκησης καλλιτεχνικής χορηγίας
22 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εισόδημα
23 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Παραχώρηση εξουσιοδότησης για λήψη πληροφοριών.
24 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Υποχρέωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για εχεμύθεια.
25 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κινητής περιουσίας.
26 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αίτηση
27 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση.
28 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων.
29 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας.
30 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Επιστροφή καλλιτεχνικής χορηγίας που λήφθηκε χωρίς να τη δικαιούται το πρόσωπο.
31 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ιεραρχική προσφυγή
32 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος.
33 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αδικήματα και ποινές
34 - Κανονισμοί
35 - Τήρηση Μητρώων
36 - Έναρξη ισχύος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16

Ένα Σχόλιο

  1. Άρθρο 16:
    1. Να προστεθούν οι Συντεχνίες και οι διατάξεις των περί Συντεχνιών Νόμος.
    1 (β) να προστεθεί και περί Συντεχνιών Νόμος
    1 (γ) να προστεθεί η υποβολή πιστοποιητικού εγγραφής ως Συντεχνία
    1 (δ) θεωρούμε αχρείαστο αυτό τον όρο από τη στιγμή που κατατίθεται πιστοποιητικό εγγραφής. Για ποιο λόγο χρειάζεται και η βεβαίωση;

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο