02 – Ερμηνεία.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια–

«αυτοτελώς εργαζόμενος» σημαίνει πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε ασφαλιστέα απασχόληση οριζόμενη στο Μέρος Ι του Δεύτερου Πίνακα του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010, ως εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται εκτός εάν αυτή είναι εξαιρούμενη απασχόληση σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ του εν λόγω Πίνακα.

«ασφαλιστέα απασχόληση» σημαίνει, τηρουμένων των διατάξεων του «Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004», οποιαδήποτε από τις απασχολήσεις που καθορίζονται στο Μέρος Ι του Πρώτου Πίνακα ή στο Μέρος Ι του Δεύτερου Πίνακα του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010, ως εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν αυτή είναι μια από τις εξαιρούμενες απασχολήσεις που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Πρώτου Πίνακα ή στο Μέρος ΙΙ του Δεύτερου Πίνακα του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010, ως εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού∙

«Ειδικός εμπειρογνώμονας σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας» ή «ειδικός εμπειρογνώμονας» σημαίνει πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 7·

«έργο» και «έργο τέχνης» σημαίνει το πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα το οποίο εμπίπτει σε οποιοδήποτε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας και το οποίο, λόγω του μοναδικού και ανεπανάληπτου χαρακτήρα του, θεμελιώνει για τον δημιουργό του δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας δυνάμει του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμου, ως εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται·

«καλλιτέχνης» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο είτε ως το κύριο επάγγελμα του, είτε μερικώς, είτε ως αυτοτελώς εργαζόμενος ή μισθωτός, παράγει έργα τέχνης ή έχει καλλιτεχνική δραστηριότητα ή προκειμένου για έργα τέχνης που εμπίπτουν στις Παραστατικές Τέχνες, συμμετέχει στη χορογραφία, σκηνοθεσία, ερμηνεία, απόδοση, ή εκτέλεση τους και δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Καλλιτεχνών·

«καλλιτεχνική χορηγία» σημαίνει χρηματικό ποσό το οποίο καταβάλλεται στον καλλιτέχνη σύμφωνα με τις πρόνοιες του μέρους IV του παρόντος Νόμου·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2019/1149 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

«Μητρώο Καλλιτεχνών» σημαίνει το Μητρώο Καλλιτεχνών, το οποίο τηρείται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 5 και 35 και στο οποίο εγγράφονται οι καλλιτέχνες κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο·

«Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών» σημαίνει το  Μητρώο το οποίο τηρεί ο Διευθυντής σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 35 και στο οποίο εγγράφονται οι σύνδεσμοι καλλιτεχνών κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο·

«νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύεται με νόμο της Δημοκρατίας, για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος και περιλαμβάνει και οποιοδήποτε Δήμο ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης·

«παραστατικές τέχνες» περιλαμβάνουν το Θέατρο, τον Κινηματογράφο και τις Οπτικοακουστικές Τέχνες, τη Μουσική και τον Χορό·

«πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας» και «καλλιτεχνική δραστηριότητα» σημαίνει δραστηριότητα σε οποιονδήποτε από τους κάτωθι τομείς Τέχνης:

(α) Γράμματα και λογοτεχνία που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: ποίηση, πεζογραφία, δοκιμιογραφία, θεατρική γραφή, λογοτεχνική περφόρμανς, επιμέλεια λογοτεχνικών κείμενων, κειμενογραφία, διδασκαλία δημιουργικής γραφής και τη λογοτεχνική μετάφραση·

(β) Εικαστικά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: τη ζωγραφική, τη γλυπτική, την κεραμική, την υαλουργία, τη χαρακτική, τις εγκαταστάσεις στο χώρο, την βιντεοτέχνη, την ψηφιδογραφία, την παραστατική/ επιτελεστική τέχνη (Performance art), τη φωτογραφία, την κουκλοποιία·

(γ) Εφαρμοσμένες Τέχνες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: τη γραφιστική, την εικονογράφηση, τη δημιουργία κινουμένων σχεδίων (animation), τον σχεδιασμό ενδυμάτων και αντικειμένων·

(δ) Θέατρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: τη συγγραφή και μετάφραση θεατρικού έργου, τη σκηνοθεσία, την ερμηνεία-υποκριτική, τη σκηνογραφία, την ενδυματολογία, τη χορογραφία-κινησιολογία, τον σχεδιασμό φωτισμού και ήχου·

(ε) Κινηματογράφο και Οπτικοακουστικές Τέχνες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: τη συγγραφή σεναρίου, τη σκηνοθεσία, την ερμηνεία-υποκριτική, τη διεύθυνση φωτογραφίας, τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό, τη σκηνογραφία, την ενδυματολογία, την ηχοληψία και το μοντάζ·

(στ)  Μουσική περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  τη σύνθεση, την εκτέλεση και φωνητική ερμηνεία έργων σύγχρονης και παραδοσιακής μουσικής καθώς και την μουσικολογία·

(ζ)  Χορός περιλαμβάνει τα ακόλουθα: την ερμηνεία και χορογραφία σύγχρονου, κλασικού και παραδοσιακού χορού·

(η)  Παραδοσιακός πολιτισμός που περιλαμβάνει και το θέατρο σκιών·

(θ) Οποιαδήποτε άλλη   ειδικότητα καθορίζεται ως νέος κλάδος στους τομείς των Τεχνών και των Οπτικοακουστικών βάσει της Διεθνούς Πρότυπης Ταξινόμησης της Εκπαίδευσης (πεδία εκπαίδευσης και κατάρτισης 2013 (ISCED-F 2013) – Αναλυτικές περιγραφές πεδίων) του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (ΟΥΝΕΣΚΟ), ως εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται η αντικαθίσταται·

«σύνδεσμος» ή «σύνδεσμος καλλιτεχνών» ή  «ένωση καλλιτεχνών»  ή «σωματείο καλλιτεχνών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Μέρος ΙΙΙ του παρόντος Νόμου·

«ταινία»  σημαίνει κινηματογραφικό ή οπτικοακουστικό έργο ή ντοκιμαντέρ ή κινούμενες εικόνες είτε συνοδεύονται από ήχο είτε όχι, εξαιρουμένων των διαφημίσεων και των κατά παραγγελία έργων·

«Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων» σημαίνει το ταμείο που ιδρύεται και λειτουργεί δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010, ως εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται·

«Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού·

«Υφυπουργός» σημαίνει τον Υφυπουργό Πολιτισμού και ο όρος «Υφυπουργείο» ερμηνεύεται ανάλογα.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 -Πεδίο εφαρμογής
04 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
05 - Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
06 - Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
07 - Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
08 - Έγκριση της αίτησης και εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών
09 - Έννομες συνέπειες εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
10 - Ανανέωση της εγγραφής.
11 - Υποχρεώσεις Καλλιτέχνη.
12 - Ανάκληση εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
13 - Διαγραφή από το Μητρώο και διόρθωση
14 - Ιεραρχική Προσφυγή σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
15 - Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών.
16 - Σύνδεσμοι καλλιτεχνών
17 - Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών.
18 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ερμηνεία
19 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αρμόδια Αρχή του παρόντος Μέρους.
20 - Καλλιτεχνική Χορηγία
21 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Δικαίωμα διεκδίκησης καλλιτεχνικής χορηγίας
22 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εισόδημα
23 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Παραχώρηση εξουσιοδότησης για λήψη πληροφοριών.
24 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Υποχρέωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για εχεμύθεια.
25 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κινητής περιουσίας.
26 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αίτηση
27 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση.
28 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων.
29 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας.
30 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Επιστροφή καλλιτεχνικής χορηγίας που λήφθηκε χωρίς να τη δικαιούται το πρόσωπο.
31 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ιεραρχική προσφυγή
32 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος.
33 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αδικήματα και ποινές
34 - Κανονισμοί
35 - Τήρηση Μητρώων
36 - Έναρξη ισχύος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16

3 Σχόλια

  1. Πρέπει να προστεθεί και η ερμηνεία του «μισθωτού». Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το ποιος είναι ο εργαζόμενος.
    Επίσης στην ερμηνεία του “καλλιτέχνη” πρέπει να αφαιρεθεί το ‘είτε μερικώς’ ως προς την απασχόληση του ατόμου. Επαγγελματίας είναι το άτομο που έχει ως σταθερή εργασία και βιοπορίζεται από το επάγγελμα του.

  2. «πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας» και «καλλιτεχνική δραστηριότητα» (γ) Εφαρμοσμένες Τέχνες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: τη γραφιστική, την εικονογράφηση, τη δημιουργία κινουμένων σχεδίων (animation), τον σχεδιασμό ενδυμάτων και αντικειμένων· : οποσδήποτε πρέπει να προστεθεί: “και σχεδιαστή πολυμέσων και οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας εντάσσεται ως νέος κλάδος και ορίζεται ως νέες πρακτικές από τις αναγνωρισμένες σχολές εφαρμοσμένων τεχνών.”

  3. Στον όρο “καλλιτέχνης”: Στην παράγραφο αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι εφαρμοσμένες τέχνες και άλλες μορφές τέχνης, όχι μόνο οι Παραστατικές.
    Επαναλαμβάνουμε την σημαντικότητα ο όρος “καλλιτέχνης” να επανεξεταστεί να μετατραπεί σε “δημιουργικός επαγγελματίας”

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο