18 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ – Ερμηνεία

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

(1) Για τους σκοπούς των άρθρων 19 μέχρι και 33:

«αιτητής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο υποβάλει αίτηση για  λήψη καλλιτεχνικής χορηγίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους του Νόμου·

«Διευθυντής» σημαίνει τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή οποιοδήποτε από αυτόν εξουσιοδοτημένο λειτουργό·

«δικαιούχος» σημαίνει οποιονδήποτε καλλιτέχνη για τον οποίο έχει ληφθεί απόφαση ότι καθίσταται δικαιούχος για παροχή καλλιτεχνικής χορηγίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους του Νόμου·

«εισόδημα» σε σχέση με οποιοδήποτε αιτητή ή /και δικαιούχο, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 22·

«έτος εισφορών» σημαίνει   περίοδο πενήντα δύο (52) ή πενήντα τριών (53) εβδομάδων, που αρχίζει την πρώτη Δευτέρα κάθε έτους και λήγει την Κυριακή πριν από την πρώτη Δευτέρα του επόμενου έτους

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών

«Τμήμα» {το αντίστοιχο τμήμα}·

«Ταμείο Ασφάλισης Υγείας» σημαίνει το ταμείο που ιδρύεται και λειτουργεί δυνάμει του  Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος του 2001 ως εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται·

«χρηματοοικονομικά στοιχεία» σημαίνει οποιαδήποτε άυλη περιουσία που περιλαμβάνει χρήματα (καταθέσεις, γραμμάτια, επιταγές), εισπρακτέους λογαριασμούς, εμπορεύσιμους τίτλους (ομολογίες, μετοχές, χρεόγραφα), ασφαλιστικά συμβόλαια και άλλα παρόμοια στοιχεία.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 -Πεδίο εφαρμογής
04 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
05 - Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
06 - Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
07 - Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
08 - Έγκριση της αίτησης και εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών
09 - Έννομες συνέπειες εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
10 - Ανανέωση της εγγραφής.
11 - Υποχρεώσεις Καλλιτέχνη.
12 - Ανάκληση εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
13 - Διαγραφή από το Μητρώο και διόρθωση
14 - Ιεραρχική Προσφυγή σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
15 - Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών.
16 - Σύνδεσμοι καλλιτεχνών
17 - Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών.
18 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ερμηνεία
19 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αρμόδια Αρχή του παρόντος Μέρους.
20 - Καλλιτεχνική Χορηγία
21 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Δικαίωμα διεκδίκησης καλλιτεχνικής χορηγίας
22 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εισόδημα
23 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Παραχώρηση εξουσιοδότησης για λήψη πληροφοριών.
24 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Υποχρέωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για εχεμύθεια.
25 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κινητής περιουσίας.
26 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αίτηση
27 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση.
28 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων.
29 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας.
30 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Επιστροφή καλλιτεχνικής χορηγίας που λήφθηκε χωρίς να τη δικαιούται το πρόσωπο.
31 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ιεραρχική προσφυγή
32 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος.
33 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αδικήματα και ποινές
34 - Κανονισμοί
35 - Τήρηση Μητρώων
36 - Έναρξη ισχύος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16

2 Σχόλια

  1. Γενικά απο το Άρθρο 18 έως 33:
    Διαφωνούμε κάθετα ως προς τη φιλοσοφία της καλλιτεχνικής χορηγίας καθώς θεωρούμε πως πρέπει να είναι κοινωνικού χαρακτήρα και να ανταποκρίνεται στη συνολική εισφορά του καλλιτέχνη στη χώρα του και στον πολιτισμό, κατά την περίοδο την οποία το άτομο δεν έχει εισόδημα από το επάγγελμά του.

  2. Άρθρο 18 (1) πρέπει να προστεθεί ερμηνεία της «καλλιτεχνικής χορηγίας». Επίσης πρέπει να ξεκαθαριστεί τι εννοούμε με τον όρο «εισφορά» μιλάμε μα για μισθό ή για εισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις; Ποιο είναι το αντίστοιχο «τμήμα». Επίσης για ποιο λόγο να εντάσσονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία;

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο