10 – Ανανέωση της εγγραφής.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

(1) Καλλιτέχνης που επιθυμεί να παραμείνει εγγεγραμμένος στο Μητρώο  Καλλιτεχνών δύναται να υποβάλλει, ανά διετία,  αίτηση για ανανέωση του πιστοποιητικού εγγραφής του εδαφίου (2) του άρθρου 8 στον καθορισμένο από το Διευθυντή τύπο και καταβάλλει το καθοριζόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 τέλος.

(2) Για την ανανέωση του πιστοποιητικού εγγραφής, ο καλλιτέχνης υποχρεούται να υποβάλλει στον Διευθυντή τα ακόλουθα:

(α) απόδειξη εξόφλησης του τέλους, του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και,

(β) βεβαίωση  ότι συνεχίζει να  είναι μέλος συνδέσμου καλλιτεχνών στην περίπτωση που αποτέλεσε το λόγο αυτόματης εγγραφής του στο Μητρώο Καλλιτεχνών δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 5 ,

(γ) απόδειξη εξόφλησης της απαραίτητης συνδρομής του στον εν λόγω σύνδεσμο καλλιτεχνών, και

(δ) υπεύθυνη δήλωση σε τύπο που καθορίζει ο Διευθυντής ότι συνεχίζει να ασκεί καλλιτεχνική δραστηριότητα.

(3) Ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί την ανανέωση της εγγραφής του καλλιτέχνη στο Μητρώο Καλλιτεχνών  εάν ο καλλιτέχνης:

(α)  έχει παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 5,

(β) έχει διαγραφεί από μέλος συνδέσμου καλλιτεχνών εφόσον η αρχική του εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών έγινε δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 5:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, ο καλλιτέχνης δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο,

(γ) έχει παραβεί τις διατάξεις των άρθρων 30 και 33.

(4) Ο Διευθυντής, προτού προχωρήσει σε απόφαση άρνησης της ανανέωσης της εγγραφής του καλλιτέχνη στο Μητρώο Καλλιτεχνών, ενημερώνει σχετικά το επηρεαζόμενο πρόσωπο, στην τελευταία γνωστή στο Διευθυντή διεύθυνση επικοινωνίας του, για τους λόγους της προτιθέμενης απόφασης άρνησης ανανέωσης και ο καλλιτέχνης εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της επιστολής δύναται να προβάλει λόγους για τη μη άρνηση της ανανέωσης της εγγραφής του από το Μητρώο Καλλιτεχνών.

(5) Στην περίπτωση λήψης απόφασης του Διευθυντή για άρνηση της ανανέωσης της εγγραφής του καλλιτέχνη στο Μητρώο Καλλιτεχνών δυνάμει του εδαφίου (3), ο Διευθυντής προβαίνει στην  ανάλογη διόρθωση του Μητρώου Καλλιτεχνών

 

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 -Πεδίο εφαρμογής
04 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
05 - Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
06 - Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
07 - Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
08 - Έγκριση της αίτησης και εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών
09 - Έννομες συνέπειες εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
10 - Ανανέωση της εγγραφής.
11 - Υποχρεώσεις Καλλιτέχνη.
12 - Ανάκληση εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
13 - Διαγραφή από το Μητρώο και διόρθωση
14 - Ιεραρχική Προσφυγή σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
15 - Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών.
16 - Σύνδεσμοι καλλιτεχνών
17 - Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών.
18 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ερμηνεία
19 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αρμόδια Αρχή του παρόντος Μέρους.
20 - Καλλιτεχνική Χορηγία
21 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Δικαίωμα διεκδίκησης καλλιτεχνικής χορηγίας
22 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εισόδημα
23 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Παραχώρηση εξουσιοδότησης για λήψη πληροφοριών.
24 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Υποχρέωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για εχεμύθεια.
25 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κινητής περιουσίας.
26 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αίτηση
27 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση.
28 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων.
29 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας.
30 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Επιστροφή καλλιτεχνικής χορηγίας που λήφθηκε χωρίς να τη δικαιούται το πρόσωπο.
31 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ιεραρχική προσφυγή
32 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος.
33 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αδικήματα και ποινές
34 - Κανονισμοί
35 - Τήρηση Μητρώων
36 - Έναρξη ισχύος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16

2 Σχόλια

  1. 2(β) – Οι συνδρομές μελών δεν γίνονται από Δεκέμβρη σε Δεκέμβρη αλλά τίθενται σε ισχύ από τη μέρα εγγραφής του μέλους και για ένα έτος. Οπότε στο πιστοποιητικό εγγραφής καλό θα ήταν να αναγράφεται η ημερομηνία ενεργής συνδρομής.

  2. Η τέχνη χρειάζεται χρόνο να παραχθεί. Η ανανέωση κάθε 2 χρόνια δεν είναι λογική για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Βάλτε 5 χρόνια τουλάχιστον. Οι καλλιτέχνες δεν κάνουν μόνο έργα διαθέσιμα για κοινή θέαση κάνουν και έργα κατά παραγγελίας ή διδάσκουν ταυτόχρονα με την προσωπική τους εργασία.

    Επίσης η αχρείαστη γραφειοκρατία δεν βοηθά κανένα. Γραφειοκρατεία όπως το 2(δ). Δεν γνωρίζω από νομικά, αλλά γιατί η υπεύθυνη δήλωση να είναι στον τύπο και όχι απλά πάνω στην φόρμα αίτησης ανανέωσης; Αφού όλα τα κρατικά έγγραφα είναι νομικά επίσημα, δεσμευτικά και έχουν υπογραφή.

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο