14 – Ιεραρχική Προσφυγή σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

(1) Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης εγγραφής ή άρνησης ανανέωσης εγγραφής ή ανάκλησης εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών, το επηρεαζόμενο πρόσωπο δύναται να υποβάλει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της αιτιολογημένης απόφασης του Διευθυντή, ιεραρχική προσφυγή στον Υφυπουργό ο οποίος εξετάζει τους λόγους της ιεραρχικής προσφυγής και λαμβάνει απόφαση εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της.

(2)  Συστήνεται ειδική επιτροπή για να συμβουλεύει τον Υφυπουργό για την εξέταση της ιεραρχικής προσφυγής,  η οποία απαρτίζεται από:

(α) Τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου που προεδρεύει της επιτροπής·

(β) έναν ειδικό εμπειρογνώμονα στο πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας το οποίο αφορά η προσφυγή, ο οποίος αναγράφεται στον κατάλογο του εδαφίου (2) του άρθρου 7 και ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην προσβαλλόμενη απόφαση και επιλέγεται από τον Υφυπουργό· και

(γ) έναν εκπρόσωπο συνδέσμου καλλιτεχνών του οικείου πεδίου καλλιτεχνικής δραστηριότητας της προσφυγής, ο οποίος ορίζεται από τους συνδέσμους καλλιτεχνών του Παραρτήματος Α.

(3) Για την εξέταση κάθε ιεραρχικής προσφυγής συστήνεται  νέα ειδική επιτροπή.

(4) Ο Υφυπουργός κατά την εξέταση της ιεραρχικής προσφυγής δύναται:-

(α) να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει την ένσταση και να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση ανάλογα·

(β) να εγκρίνει εν όλω ή εν μέρει την ένσταση και να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση ανάλογα·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί στην έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας·

(5) Το Υφυπουργείο παρέχει  στην ειδική επιτροπή του εδαφίου (2) την αναγκαία διοικητική  και γραμματειακή υποστήριξη για τη λειτουργία της.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 -Πεδίο εφαρμογής
04 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
05 - Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
06 - Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
07 - Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
08 - Έγκριση της αίτησης και εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών
09 - Έννομες συνέπειες εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
10 - Ανανέωση της εγγραφής.
11 - Υποχρεώσεις Καλλιτέχνη.
12 - Ανάκληση εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
13 - Διαγραφή από το Μητρώο και διόρθωση
14 - Ιεραρχική Προσφυγή σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
15 - Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών.
16 - Σύνδεσμοι καλλιτεχνών
17 - Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών.
18 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ερμηνεία
19 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αρμόδια Αρχή του παρόντος Μέρους.
20 - Καλλιτεχνική Χορηγία
21 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Δικαίωμα διεκδίκησης καλλιτεχνικής χορηγίας
22 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εισόδημα
23 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Παραχώρηση εξουσιοδότησης για λήψη πληροφοριών.
24 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Υποχρέωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για εχεμύθεια.
25 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κινητής περιουσίας.
26 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αίτηση
27 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση.
28 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων.
29 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας.
30 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Επιστροφή καλλιτεχνικής χορηγίας που λήφθηκε χωρίς να τη δικαιούται το πρόσωπο.
31 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ιεραρχική προσφυγή
32 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος.
33 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αδικήματα και ποινές
34 - Κανονισμοί
35 - Τήρηση Μητρώων
36 - Έναρξη ισχύος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο