06 – Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

(1) Για την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών βάσει του άρθρου 5, οι καλλιτέχνες υποβάλλουν στον Διευθυντή αίτηση υποστηριζόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα για ικανοποίηση του άρθρου 5, επί εντύπου που καθορίζει ο Διευθυντής και συνοδευόμενη από το σχετικό τέλος που αποφασίζεται με Διάταγμα του Υφυπουργού.

Νοείται ότι, με την υποβολή του εντύπου της αίτησης υποβάλλονται από τον αιτητή όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 5.

(2) Σε περίπτωση μεταβολής των προσωπικών ή/και άλλων δεδομένων που καταγράφονται στην αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών, ο αιτητής ενημερώνει γραπτώς τον Διευθυντή εντός δυο (2) μηνών από την ημερομηνία μεταβολής των εν λόγω δεδομένων

(3) Ο Διευθυντής αφού εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των αιτητών και τηρουμένων των διατάξεων του  περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018, ως εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται, δύναται να επαληθεύει ή να αντλεί όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα σχετικά με τις αιτήσεις των αιτητών κατά το στάδιο εξέτασης των αιτήσεων για εγγραφή καθώς και μετά την καταχώρηση των εγγεγραμμένων καλλιτεχνών στο Μητρώο Καλλιτεχνών, από τις βάσεις δεδομένων του ιδίου καθώς και από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή οργανισμό κρίνει σκόπιμο ο Διευθυντής.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 -Πεδίο εφαρμογής
04 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
05 - Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
06 - Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
07 - Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
08 - Έγκριση της αίτησης και εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών
09 - Έννομες συνέπειες εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
10 - Ανανέωση της εγγραφής.
11 - Υποχρεώσεις Καλλιτέχνη.
12 - Ανάκληση εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
13 - Διαγραφή από το Μητρώο και διόρθωση
14 - Ιεραρχική Προσφυγή σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
15 - Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών.
16 - Σύνδεσμοι καλλιτεχνών
17 - Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών.
18 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ερμηνεία
19 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αρμόδια Αρχή του παρόντος Μέρους.
20 - Καλλιτεχνική Χορηγία
21 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Δικαίωμα διεκδίκησης καλλιτεχνικής χορηγίας
22 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εισόδημα
23 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Παραχώρηση εξουσιοδότησης για λήψη πληροφοριών.
24 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Υποχρέωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για εχεμύθεια.
25 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κινητής περιουσίας.
26 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αίτηση
27 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση.
28 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων.
29 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας.
30 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Επιστροφή καλλιτεχνικής χορηγίας που λήφθηκε χωρίς να τη δικαιούται το πρόσωπο.
31 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ιεραρχική προσφυγή
32 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος.
33 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αδικήματα και ποινές
34 - Κανονισμοί
35 - Τήρηση Μητρώων
36 - Έναρξη ισχύος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16

Ένα Σχόλιο

  1. Άρθρο 6:
    1. Εισηγούμαστε όπως ενταχθεί και πως το σχετικό τέλος να καθορίζεται μετά από διάλογο με τους Συνδέσμους Καλλιτεχνών.
    2. Εισηγούμαστε όπως ενταχθεί στο τέλος της παραγράφου κατόπιν συνεννόησης με τα Σωματεία, Συντεχνίες ή Ίδρυμα του κάθε Καλλιτεχνικού πεδίου δραστηριότητας.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο