22 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ – Εισόδημα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

(1) Τηρουμένων των διατάξεων των πιο κάτω εδαφίων, το εισόδημα περιλαμβάνει τα μηνιαία εισοδήματα του αιτητή του έτους που προηγείται της  υποβολής αίτησης για παροχή καλλιτεχνικής χορηγίας:

(α)  από εργασία αυτοτελώς εργαζομένου:

Νοείται ότι για οποιοδήποτε εισόδημα δηλώνεται από τον αυτοτελώς εργαζόμενο θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του ιδίου κατά το έτος που προηγείται της αίτησης του για  λήψη καλλιτεχνικής χορηγίας.

Νοείται περαιτέρω ότι, το κατώτατο όριο που λαμβάνεται υπόψη ως εισόδημα για τους σκοπούς της αίτησης είναι το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών που αναφέρεται στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, διορθώνονται ή αντικαθίστανται, τηρουμένου του δικαιώματος υποβολής ένστασης όπως προβλέπεται στους Κανονισμούς αυτούς.

(β) από ποσά που παρέχονται ως διατροφή, με βάση το άρθρο 33 του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου, ως εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται ή αντικαθίσταται,

και το άρθρο 5 του περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμου, ως εκάστοτε τροποποιείται, διορθώνεται  ή αντικαθίσταται, και εφόσον έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί·

(γ) από χορηγία ή/και επίδομα ή/και βοήθημα ή/και άλλη παροχή ή/και άλλες κοινωνικές παροχές

(δ) από οποιοδήποτε εισόδημα από συνταξιοδοτικό σχέδιο ή/και ταμείο ή/και ασφαλιστικό σχέδιο ή/και επαγγελματικό σχέδιο:

Νοείται ότι οποιοδήποτε εισόδημα από σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων λαμβάνεται υπόψη ως εισόδημα για τους σκοπούς της νομοθεσίας από το μήνα που έπεται της ημερομηνίας που για πρώτη φορά πληρώθηκε·

(ε) οποιοδήποτε εισόδημα από κινητή ή/και ακίνητη περιουσία ή/και χρηματοοικονομικά στοιχεία.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδάφιου (1), στο εισόδημα δεν περιλαμβάνονται

(α) το επίδομα του εθνοφρουρού·

(β) επιδόματα/χορηγίες που παρέχονται σε άτομο με αναπηρία  λόγω της αναπηρίας του·

(γ) η συνεισφορά αγαθοεργών ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και άλλων φορέων

(δ) η φοιτητική χορηγία·

(ε) το βοήθημα κηδείας·

(στ) το βοήθημα τοκετού·

(ζ) επιχορηγήσεις που παραχωρούνται στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα οποία εφαρμόζει κατά καιρούς το Υφυπουργείο·

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 34, δύναται να καθορίσει οποιαδήποτε εισοδήματα ή μέρος αυτών περιλαμβανομένων άλλων διά νόμου υποχρεωτικών αποκοπών που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (ε) του εδαφίου (1) και τα οποία δε λαμβάνονται υπόψη ως εισόδημα για σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που τα εισοδήματα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (ε) του εδαφίου (1) καταβάλλονται εφάπαξ, επιμερίζονται σε περίοδο δώδεκα (12) μηνών

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 -Πεδίο εφαρμογής
04 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
05 - Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
06 - Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
07 - Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
08 - Έγκριση της αίτησης και εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών
09 - Έννομες συνέπειες εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
10 - Ανανέωση της εγγραφής.
11 - Υποχρεώσεις Καλλιτέχνη.
12 - Ανάκληση εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
13 - Διαγραφή από το Μητρώο και διόρθωση
14 - Ιεραρχική Προσφυγή σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
15 - Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών.
16 - Σύνδεσμοι καλλιτεχνών
17 - Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών.
18 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ερμηνεία
19 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αρμόδια Αρχή του παρόντος Μέρους.
20 - Καλλιτεχνική Χορηγία
21 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Δικαίωμα διεκδίκησης καλλιτεχνικής χορηγίας
22 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εισόδημα
23 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Παραχώρηση εξουσιοδότησης για λήψη πληροφοριών.
24 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Υποχρέωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για εχεμύθεια.
25 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κινητής περιουσίας.
26 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αίτηση
27 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση.
28 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων.
29 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας.
30 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Επιστροφή καλλιτεχνικής χορηγίας που λήφθηκε χωρίς να τη δικαιούται το πρόσωπο.
31 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ιεραρχική προσφυγή
32 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος.
33 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αδικήματα και ποινές
34 - Κανονισμοί
35 - Τήρηση Μητρώων
36 - Έναρξη ισχύος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16

Ένα Σχόλιο

  1. Διαφωνούμε με όλο το άρθρο 22. Πρέπει να ξεκαθαριστεί πως μιλάμε για τον βιοπορισμό των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων.

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο