21 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ – Δικαίωμα διεκδίκησης καλλιτεχνικής χορηγίας

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024»

(1) Δικαίωμα διεκδίκησης καλλιτεχνικής χορηγίας  έχει  ο καλλιτέχνης που:-

(α) είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Καλλιτεχνών δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(β) είναι αυτοτελώς εργαζόμενος, ασφαλισμένος στη Δημοκρατία και του οποίου η καλλιτεχνική δραστηριότητα είναι η μόνη του απασχόληση,

(γ) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους  και έχει τη συνήθη διαμονή του στις ελεγχόμενες από την Δημοκρατία περιοχές,

(δ) το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα του, όπως ορίζεται στο άρθρο 22, δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30,000),

(ε) η συνολική αξία των περιουσιακών του στοιχείων, στα οποία περιλαμβάνονται –

(i) χρηματοοικονομικά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές,

(ii) ακίνητη ιδιοκτησία σε τιμές της εκάστοτε εν ισχύι γενικής εκτίμησης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200,000).

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η ιδιόκτητη κατοικία στην οποία διαμένει ο καλλιτέχνης δεν λαμβάνεται υπόψη, εφόσον η κατοικία αυτή δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα.

(2) Για σκοπούς της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, καλλιτέχνες πρέπει πρόσθετα να προσκομίζουν τα ακόλουθα υποστηρικτικά στοιχεία:

(α) σχετική βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι, τουλάχιστον κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής αίτησης για παροχή καλλιτεχνικής χορηγίας, κατέβαλλαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκλειστικά ως αυτοτελώς εργαζόμενοι καλλιτέχνες· και

(β) βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο του Τμήματος Φορολογίας και ότι ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους από την άσκηση της καλλιτεχνικής τους δραστηριότητας, για το τελευταίο έτος πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για λήψη καλλιτεχνικής χορηγίας, είναι τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εισοδημάτων τους:

Νοείται ότι, ο μέσος όρος των εισοδημάτων από την άσκηση καλλιτεχνικής δραστηριότητας υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά το τελευταίο έτος πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους για λήψη καλλιτεχνικής χορηγίας.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός τίτλος
02 - Ερμηνεία.
03 -Πεδίο εφαρμογής
04 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
05 - Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
06 - Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
07 - Ειδικοί εμπειρογνώμονες σε πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
08 - Έγκριση της αίτησης και εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών
09 - Έννομες συνέπειες εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
10 - Ανανέωση της εγγραφής.
11 - Υποχρεώσεις Καλλιτέχνη.
12 - Ανάκληση εγγραφής στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
13 - Διαγραφή από το Μητρώο και διόρθωση
14 - Ιεραρχική Προσφυγή σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών.
15 - Ίδρυση συνδέσμου καλλιτεχνών.
16 - Σύνδεσμοι καλλιτεχνών
17 - Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών.
18 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ερμηνεία
19 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αρμόδια Αρχή του παρόντος Μέρους.
20 - Καλλιτεχνική Χορηγία
21 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Δικαίωμα διεκδίκησης καλλιτεχνικής χορηγίας
22 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εισόδημα
23 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Παραχώρηση εξουσιοδότησης για λήψη πληροφοριών.
24 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Υποχρέωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για εχεμύθεια.
25 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας και κινητής περιουσίας.
26 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αίτηση
27 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση.
28 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Εξέταση αιτήσεων και επίλυση ζητημάτων.
29 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Καταβολή καλλιτεχνικής χορηγίας.
30 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Επιστροφή καλλιτεχνικής χορηγίας που λήφθηκε χωρίς να τη δικαιούται το πρόσωπο.
31 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Ιεραρχική προσφυγή
32 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος.
33 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ - Αδικήματα και ποινές
34 - Κανονισμοί
35 - Τήρηση Μητρώων
36 - Έναρξη ισχύος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16

2 Σχόλια

 1. Άρθρο 21:
  1 (β) πρέπει να ενταχθούν οι μισθωτοί.
  1 (γ) Ο πολίτης πρέπει να έχει μόνιμη διαμονή την Κύπρο.
  1 (δ) Διαφωνούμε ως προς το να μπουν στοχευμένα χρηματοοικονομικά και περιουσιακά κριτήρια για την απονομή της χορηγίας.
  2 (α) διαφωνούμε ως προς την αποκλειστική αναγνώριση της αυτοτελούς εργασίας.
  2 (β) Αδικούνται οι μισθωτοί και θα πρέπει να αφαιρεθεί από το νομοσχέδιο.

 2. Για ποιο λόγο δικαιούχοι είναι μόνο οι αυτοτελώς εργαζόμενοι και αποκλείονται οι μισθωτοί; Να επανεξεταστεί για το λόγο ότι πολλοί δημιουργικοί επαγγελματίες μπορεί:
  α. να εργάζονται τακτικά με βραχυπρόθεσμα συμβόλαια, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια φεστιβάλ ή παραστάσεων.
  β. να μεταβαίνουν εύκολα από το καθεστώς αυτοαπασχολούμενου σε εκείνο του μισθωτού εργαζόμενου ενώ παράλληλα είναι σε θέση να συνδυάσουν το ένα ή το άλλο καθεστώς.

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο