8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά – «Πρώτη Διετής Έκθεση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης»

Το ΕΕΕ στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου κοινωνικά αποδεκτού επιπέδου διαβίωσης για τα άτομα και τις οικογένειές τους που διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της νομοθεσίας. Ειδικότερα, κάθε πρόσωπο του οποίου το εισόδημα και οι λοιποί οικονομικοί πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη των βασικών και ειδικών αναγκών του, όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, καθώς και κάθε άτομο με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι η αναπηρία του είναι πιστοποιημένη από το Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας μπορεί να υποβάλει αίτηση για το ΕΕΕ.

Το επίδομα αλλάζει ανάλογα με το εισόδημα του αιτητή και ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας και τις ειδικές ανάγκες τους.

Το ποσό που παρέχεται ως βασικές ανάγκες του ΕΕΕ αποτελείται από:

α) Το μηνιαίο ποσό που αντιστοιχεί στις ανάγκες διαβίωσης του αιτούντος/δικαιούχου περιλαμβάνεται στο ελάχιστο καλάθι διαβίωσης ως εξής:

  • €480 για τον αιτητή-δικαιούχο
  • €240 για τη σύζυγο και για κάθε μέλος της οικογένειας άνω των 14 χρόνων
  • €144 για κάθε μέλος της οικογένειας κάτω των 14 χρόνων

β)  Υπάρχουν επίσης ορισμένες πρόσθετες πληρωμές για έκτακτες ανάγκες και ανάγκες για φροντίδα και βοήθεια ή εάν πιστοποιηθεί η αναπηρία των δικαιούχων.

γ) Επιπλέον, με βάση την οικεία νομοθεσία, άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε ηλικίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για παροχή ΕΕΕ και ανάγκες φροντίδας ως ξεχωριστή μονάδα, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα της οικογενειακής μονάδας τους.

To Υφυπουργείο παραχωρεί επίσης, επιδόματα τέκνου (σε μηνιαία ή ετήσια βάση ανάλογα με τον αριθμό τέκνων) και επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας.

Το επίδομα τέκνου χορηγείται στην οικογένεια μόνο για τον αριθμό των άγαμων και εξαρτώμενων τέκνων που ζουν με την οικογένεια κάτω από την ίδια στέγη.  Το ποσό του επιδόματος τέκνου σχετίζεται με τον αριθμό των τέκνων της οικογένειας, καθώς και με το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα της οικογένειας που συγκεντρώθηκε εντός του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Στις οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα το επίδομα καταβάλλεται  σε ετήσια δόση, ενώ οι σε οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση.

Κάθε οικογένεια που έχει νόμιμη και συνεχή διαμονή στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, κατά τα πέντε. τουλάχιστον, έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, δικαιούται επίδομα τέκνου για τα εξαρτώμενα τέκνα της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, εφόσον το οικογενειακό της εισόδημα εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες δικαιούνται επίδομα τέκνου, καταβάλλεται επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, νοουμένου ότι η οικογένεια αυτή έχει τη νόμιμη και συνεχή διαμονή της στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, κατά τα πέντε, τουλάχιστον, έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

Επιπλέον Συνοδευτικά Μέτρα σε Οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα τέκνου για τρία ή περισσότερα τέκνα:

Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Μαΐου 2023 ενέκρινε την παραχώρηση εφάπαξ ποσού ως επιπρόσθετη ενίσχυση σε οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα που λαμβάνουν επίδομα τέκνου, για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων και για σκοπούς κάλυψης μέρους των εξόδων κατά τη θερινή περίοδο.

Παραχώρηση θερινού εφάπαξ ποσού για το έτος 2023 σε όσες οικογένειες λαμβάνουν επίδομα τέκνου για τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Ο συνολικός αριθμός δικαιούχων / οικογενειών ήταν 7.853 με συνολική δαπάνη €1.943.070,00.

Για οικογένειες με τρία παιδιά, παραχωρήθηκαν €70 για κάθε παιδί και για οικογένειες με τέσσερα παιδιά παραχωρείται €100 για κάθε παιδί. Της εφάπαξ χορηγίας, αφορούσε πέραν των 25.000 παιδιών.

Τον Δεκέμβριο του 2023, παραχωρήθηκε έκτακτο Χριστουγεννιάτικο Δώρο στις ίδιες κατηγορίες δικαιούχων και κατά τον ίδιο τρόπο που παραχωρήθηκε για το 2022, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 94.076 και ημερομηνία 30/11/2022. Συγκεκριμένα στους δικαιούχους του Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι ΕΕΕ ή Δημοσίου Βοηθήματος, παραχωρήθηκε ποσό ύψους €100, νοουμένου ότι το ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας για το 2022, όπως αυτό υπολογίστηκε βάσει του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, δεν υπερβαίνει τις €19.500,00 και το ύψος των καταθέσεων, βάσει των τελευταίων στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο Κοινωνικών Παροχών, δεν υπερβαίνει τις €10.000,00. Συγκεκριμένα το έκτακτο Χριστουγεννιάτικο Δώρο παραχωρήθηκε σε 4.561 δικαιούχους με συνολική δαπάνη €456.100,00.

Τόσο το ύψος του Επιδόματος Τέκνου όσο και το ύψος του Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας αναπροσαρμόζονται κάθε 1η Ιανουαρίου εκάστου επόμενου έτους, κατά το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) κατά το τελευταίο έτος, σε σύγκριση με το μέσο όρο του δείκτη αυτού κατά το αμέσως προηγούμενο έτος.

Άρθρο 11 του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) – Κάλυψη έκτακτων αναγκών

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΕΕΕ, ο Υφυπουργός δύναται να παρέχει βοήθεια σε πρόσωπο το οποίο δεν λαμβάνει μηνιαίο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και βρίσκεται σε εξαιρετικά επείγουσα ή-και έκτακτη ανάγκη ως αποτέλεσμα προσωπικών περιστάσεων ή απροσδόκητης ή έκτακτης κατάστασης εφόσον οι ανάγκες αυτές δεν καλύπτονται από άλλους κρατικούς πόρους ή από άλλη πηγή.

 

 

Είδος Επιδόματος

Ομάδα στόχος

(ορισμός και μέγεθος)

Εμπλεκόμενοι

Φορείς

Χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

Διατεθειμένοι οικονομικοί πόροι και η πηγή χρηματοδότησης
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) Οικογένειες με ανήλικα

 

Ανήλικα με Αναπηρίες

 

Στις 31/12/2023 υπήρχαν 2370 ανήλικα άτομα με Αναπηρία που λάμβαναν ΕΕΕ ως δικαιούχοι, ανεξαρτήτως εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων οικογένειας.

 

Επιπρόσθετα, 2901 ανήλικοι λάμβαναν ΕΕΕ για τις βασικές τους ανάγκες ή και τις ανάγκες στέγασης ως εξαρτώμενοι των γονέων τους οι οποίοι είναι δικαιούχοι ΕΕΕ.

ΥΔΕΠ

 

Υλοποιείται Εθνικοί Πόροι

 

2023: Καταβλήθηκαν €41.721.817 για ανήλικους δικαιούχους (ΑμεΑ) και για ανήλικους εξαρτώμενους των γονέων τους οι οποίοι είναι δικαιούχοι ΕΕΕ

 

Επίδομα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας.

Στις οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα το επίδομα καταβάλλεται  σε ετήσια δόση, ενώ σε οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση.

Ομάδα στόχου:

Κάθε οικογένεια που έχει νόμιμη και συνεχή διαμονή στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, κατά τα πέντε (5), τουλάχιστον, έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, δικαιούται επίδομα τέκνου για τα εξαρτώμενα τέκνα της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, εφόσον το οικογενειακό της εισόδημα εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα του Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου.

 

 

 

 

ΥΔΕΠ

 

Υλοποιείται Εθνικοί πόροι

 

Ποσά που καταβλήθηκαν και αριθμός οικογενειών κατά το 2023

(Επίδομα Τέκνου):

Δικαιούχοι: 59.452

Ποσό: €79.666.048

 

Ποσά που καταβλήθηκαν και αριθμός οικογενειών κατά το 2023:

 

(Επίδομα Μονογονεϊκής οικογένειας):

 

Δικαιούχοι: 11.511 Ποσό: € 38.624.025

 

 

 

 

 

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο