3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά – «Πρώτη Διετής Έκθεση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης»

Το ΕΣΔ που καταρτίστηκε το 2022 στοχεύει, μεταξύ άλλων στην ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα και τις δομές που ήδη βρίσκονται σε ισχύ ή και σε αυτά που προγραμματίζονται να εφαρμοστούν από τα αρμόδια Υπουργεία/Τμήματα, κοινοποίηση των βέλτιστων πολιτικών και πρακτικών για την αντιμετώπιση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού για ενημέρωση των κρατών μελών ή άλλων εμπλεκομένων φορέων και στον καθορισμό του Εθνικού Πλαισίου Παρακολούθησης, βάσει του οποίου προωθείται η αξιολόγηση για την πρόοδο στην εφαρμογή της σύστασης.

Η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση (από την ηλικία των 3 ετών έως την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, αγγίζοντας το ποσοστό των 82,6% το 2022[1], ποσοστό που πλησιάζει στον μέσο όρο της Ευρώπης (93,0%). Η Κύπρος στοχεύει την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση μέσω των δράσεων που περιγράφονται πιο κάτω, σε μία προσπάθεια να καλύψει τον στόχο φτάνοντας το 96% μέχρι το 2030.

Αντίστοιχα,  η συμμετοχή στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα υψηλή στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, για τη σχολική χρονιά 2023-2024 στα δημόσια νηπιαγωγεία εγγράφηκαν και φοιτούν 10.553 παιδιά (έναντι 10.425 της σχολικής χρονιάς 2022-2023), στη δημοτική εκπαίδευση 51.511 (έναντι 50.492 της προηγούμενης χρονιάς) και στη μέση εκπαίδευση (Γυμνάσια) 23.866 (έναντι 24.138 της προηγούμενης χρονιάς[2]).

[1] Eurostat, «Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης Νοικοκυριών (EU-SILC)

[2] https://archeia.moec.gov.cy/mc/407/statistika_el.pdf

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο