2. ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά – «Πρώτη Διετής Έκθεση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης»

Η Κυπριακή Δημοκρατία προωθεί πλήρως τις αρχές της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία έχει υπογράψει και κυρώσει το 1991. Στην Κυπριακή Δημοκρατία τα δικαιώματα των παιδιών κατοχυρώνονται από τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις και τη σχετική εθνική νομοθεσία στη βάση της μη διάκρισης, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, το οικογενειακό υπόβαθρο ή άλλα χαρακτηριστικά τους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά, τα κράτη μέλη εγγυόνται για τα παιδιά που έχουν ανάγκη την ουσιαστική και δωρεάν πρόσβαση σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα υψηλής ποιότητας, σε εκπαίδευση και σχολικές δραστηριότητες, σε τουλάχιστον ένα υγιεινό γεύμα κάθε σχολική ημέρα και σε υγειονομική περίθαλψη και ουσιαστική πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή και κατάλληλη στέγαση.

Το ΕΣΔ στοχεύει στη βελτίωση παροχών σε εξειδικευμένες ομάδες στόχου παιδιών, τα οποία βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, όπως τις ακόλουθες ομάδες στόχου:

  • Παιδιά που βρίσκονται σε εναλλακτική φροντίδα (υπό την προστασία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας[1]),
  • Παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο, περιλαμβανομένων ασυνόδευτων ανηλίκων (υπό την προστασία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας[2]),
  • Παιδιά σε επισφαλείς οικογενειακές καταστάσεις,
  • Παιδιά με αναπηρία[3],
  • Παιδιά με μειονοτική φυλετική ή εθνική καταγωγή (ιδιαίτερα Ρομά[4]),
  • Παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης (οικογένειες που εντοπίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες όπως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και η Υπηρεσία Διαχείρισης Πρόνοιας),
  • Παιδιά με θέματα ψυχικής υγείας,
  • Παιδιά που αντιμετωπίζουν βία,
  • Παιδιά στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (0-3 ετών),
  • Παιδιά που οι οικογένειες του αντιμετωπίζουν κίνδυνο για μη επαρκές εισόδημα.

Στην παρούσα Έκθεση σημειώνεται η πρόοδος στον αναθεωρημένο δείκτη AROPE στις πιο πάνω ομάδες στόχου (όπου ισχύουν και είναι διαθέσιμα τα στατιστικά στοιχεία), στη βάση της πρώτης έκδοσης του πλαισίου παρακολούθησης για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας.

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τα παιδιά κάτω των 18 ετών που βρίσκονται σε «Κίνδυνο Φτώχιας ή Κοινωνικού Αποκλεισμού» (ο δείκτης AROPE), από 20,3% (19,5% των αγοριών, 21,2% των κοριτσιών), δηλαδή 35.000 παιδιά (17.000 αγόρια και 18.000 κορίτσια) που ήταν το 2019, μειώθηκε στο 18,1% (18,0% των αγοριών, 18,2% των κοριτσιών), δηλαδή σε 31.000 παιδιά.

Όλοι οι επί μέρους δείκτες που συνθέτουν τον δείκτη αυτό εξελίχθηκαν βελτιωτικά από το 2019 μέχρι το 2022 και σημειώνονται στη συνέχεια.

2.1.       Δείκτης «Κινδύνου Χρηματικής Φτώχιας»

Τα παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά σε «Κίνδυνο Χρηματικής Φτώχιας» από 16,7% το 2019 (29.000 παιδιά) μειώθηκε κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, στο 14,9% (26.000).

2.2.       Δείκτης «Σοβαρή Υλική και Κοινωνική Στέρηση»

Τα παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με «Σοβαρή Υλική και Κοινωνική Στέρηση» από 5,8%  το 2019 (10.000 παιδιά) μειώθηκε κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4,4% (8.000 παιδιά).

2.3.       Δείκτης «Πολύ Χαμηλής Έντασης Εργασίας»

Τα παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με «Πολύ Χαμηλή Ένταση Εργασίας» από 5,4% το 2019 (9.300 παιδιά) μειώθηκε κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,5% (4.300 παιδιά).

Ακόμα μία ομάδα στόχου είναι τα παιδιά με περιορισμό δραστηριοτήτων λόγω προβλημάτων υγείας όπου, το 2021, το 2% των παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών δήλωσαν ότι είχαν περιορισμούς στις δραστηριότητες στους λόγω προβλημάτων υγείας[5].

[1] Παιδί θεωρείται το άτομο κάτω των δεκαοκτώ ετών, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία κύρωσε η Κυπριακή Δημοκρατία με τον περί της Συμβάσεως περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο του 1990.

[2] Ο περί Προσφύγων Νόμος του 2000, ορίζει ως κηδεμόνα την Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας των παιδιών που εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς το γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα τους και έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας.

[3] Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) έχει οριστεί ως το Κεντρικό Σημείο για την Παρακολούθηση και περαιτέρω προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρίες μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία.

[4] Στη βάση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά στην Κύπρο 2021-2030

[5] Νέα στατιστικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα με την Έρευνα του 2024 (Στατιστική Υπηρεσία)

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο