6. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά – «Πρώτη Διετής Έκθεση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης»

Τον Ιούνιο του 2024 συμπληρώνονται τρία χρόνια από την υιοθέτηση της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά» (2021/1004).  Από τότε έχουν προωθηθεί σειρά δράσεων και πολιτικών που υποστηρίζουν πανευρωπαϊκά την εφαρμογή της Σύστασης.  Όλα τα κράτη μέλη ανταποκρίθηκαν θετικά, ετοιμάζοντας και δημοσιοποιώντας τα Εθνικά Σχέδια Δράσης τους για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά.

Εντοπίζοντας σημαντικές διαφορές, τόσο στο τρόπο ετοιμασίας των ΕΣΔ, όσο και στην πολυμορφία ή στην απουσία στατιστικών δεικτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας πέτυχε την έγκριση του πρώτου πλαισίου παρακολούθησης της σχετικής Σύστασης.  Το πλαίσιο αυτό παρακολούθησης περιλαμβάνει δείκτες σε επτά ενότητες και χρησιμοποιήθηκε ως Οδηγός Στατιστικής Ανάλυσης κατά την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης (Πρώτη Διετής Έκθεση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης).

Στόχος τόσο της Σύστασης, όσο και των ΕΣΔ και των εκθέσεων που ετοιμάστηκαν είναι η αποτελεσματική εφαρμογή της Σύστασης και στην ολιστική παρουσίαση των προγραμμάτων και των πολιτικών που έχουν στο επίκεντρο του το παιδί με παροχή υπηρεσιών που εξασφαλίζουν την υγιή ανάπτυξή του στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της στέγασης και της φροντίδας.

Υπάρχουν συνεχείς προκλήσεις για τα Κράτη Μέλη για την πλήρη εφαρμογή της Σύστασης και την εξασφάλιση των κατάλληλων πολιτικών με επίκεντρο τους το παιδί.  Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις είναι τα κενά στη συλλογή των στατιστικών στοιχείων που είναι διαθέσιμα στην Κύπρο, ώστε να μπορούν να εξειδικεύουν δράσεις για να βελτιώνουν τους εθνικούς τους στόχους που παραμένουν στοχοπροσηλωμένοι στην μείωση της παιδικής φτώχιας ή του κοινωνικού αποκλεισμού σε 32.000 μέχρι το 2030.  Τα Κράτη  μέλη θα πρέπει να πετύχουν την ομοιόμορφη συλλογή στατιστικών δεδομένων και τη συνεχή βελτίωση των δεικτών που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση και να πετυχαίνουν τους ευρωπαϊκούς στόχους.

Η Κύπρος λαμβάνοντας υπόψη και τις Παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Εγγύησης για τα παιδιά συμπεριέλαβε στην παρούσα Έκθεση για πιο ολοκληρωμένη διάγνωση, βασισμένη  στην ανάπτυξη κατάλληλων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων, καθώς και σε στατιστικά στοιχεία και δείκτες που είναι διαθέσιμα ως προς την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού.  Σημειώνεται ότι στους δείκτες συμπεριλήφθηκαν και στατιστικά στοιχεία διαχωρισμένα ανά φύλο και ηλικία, όπου ήταν διαθέσιμα.

Η παρούσα έκθεση σχολιάζει και την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και πρόσβασης, εντούτοις παραμένει πρόκληση η μη συμπερίληψη βασικών τιμών ή και τιμών-στόχων που πρέπει να επιτευχθούν όσο αφορά τα παιδιά που θα πρέπει να προσεγγιστούν με τα αντίστοιχα μέτρα.

Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά σε αριθμό άλλων οριζόντιων δράσεων στη βάση άλλων Εθνικών Στρατηγικών, τα οποία ενεργούν ως συμπληρωματικά, διευκολύνοντας την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά στην Κύπρου, ήτοι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά στην Κύπρο 2021-2030 και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία.

Τέλος, με την παρούσα Έκθεση προωθείται η ενεργός συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργεία, Τμήματα, Υπηρεσίες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) για οριζόντια ολιστική αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων που αφορούν το παιδί.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο