0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά – «Πρώτη Διετής Έκθεση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη Θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά αναφέρεται στις κοινωνικές προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την περίοδο έως το 2030, στη βάση του πεδίου εφαρμογής της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά» (2021/1004), η οποία ψηφίστηκε στις 14/06/2021.

Το ΕΣΔ καταρτίστηκε στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών την Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη βάση των εθνικών νομοθεσιών και πρακτικών που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Το ΕΣΔ της Κυπριακής Δημοκρατίας στοχεύει να διασφαλίσει ότι κάθε παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού έχει πρόσβαση στο σύνολο των βασικών υπηρεσιών που αφορά σε δωρεάν περίθαλψη, δωρεάν εκπαίδευση και φροντίδα, καθώς και σε κατάλληλη στέγαση και υγιεινή διατροφή. Ως εκ τούτου, συμβάλλει στο να καταστούν οι πολιτικές για τα παιδιά και την οικογένεια πιο συνεπείς με τα δικαιώματα του παιδιού και την πλήρη εφαρμογή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 11 – σημείο (στ) της εν λόγω σύστασης[1], τα κράτη μέλη συνίσταται όπως υποβάλλουν έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία σχετικά με την πρόοδο στην εφαρμογή της παρούσας σύστασης, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δράσης που αναφέρεται στο σημείο (γ).

Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποστείλουν στην  Επιτροπή την Πρώτη Διετή Αναθεωρημένη Έκθεσή τους για την πρόοδο της εφαρμογής του ΕΣΔ έως τις 15 Μαρτίου 2024 και τη Δεύτερη Διετή Έκθεση έως τις 15 Μαρτίου 2026. Αυτό το χρονοδιάγραμμα θα επιτρέψει την έγκαιρη προετοιμασία της έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 12 (ε) λήγει στις 14 Ιουνίου 2026.

Ως εκ τούτου η παρούσα Έκθεση θα αποσταλεί μέχρι τις 15/3/2024 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ορίζεται στη εν λόγω σύσταση.

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Οι εκθέσεις βασίζονται στη συμμετοχή των εθνικών ενδιαφερομένων, των οποίων ο ρόλος συμμετοχής τονίζεται στην παράγραφο 11 –  σημείο (ε) της Σύστασης του ΕΣΔ, καθώς και στις παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με το ΕΣΔ.

Η Επιτροπή απέστειλε στην Κυπριακή Δημοκρατία τις παρατηρήσεις της στις 7/2/2023, οι οποίες ληφθήκαν υπόψη κατά την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης.  Κατά την ετοιμασία της Έκθεσης έχουν ληφθεί υπόψη και οι δείκτες της Υπό-Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας που περιλαμβάνονται στο περίγραμμα που ετοιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του 2023.

Τέλος, κατά την ετοιμασία της Έκθεσης, λήφθηκαν υπόψη και άλλες πηγές, όπως οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανάλυσης Κοινωνικής Πολιτικής σχετικά με την πρόσβαση των παιδιών που έχουν ανάγκη στις βασικές υπηρεσίες που καλύπτονται από το ΕΣΔ και από άλλους οργανισμούς (π.χ. Unicef, Eurofound και Eurochild).

[1] Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά»

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο