3.7. Παιδιά με Αναπηρίες

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά – «Πρώτη Διετής Έκθεση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης»

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ως το Κεντρικό Σημείο για την εφαρμογή της Σύμβασης ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με τα αρμόδια Υπουργεία/Υφυπουργεία και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες για την ετοιμασία της Αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2024-2028. Ένας από τους επτά θεματικούς πυλώνες για τους οποίους θα καθοριστούν δράσεις προς υλοποίηση σε διάρκεια πενταετίας είναι η «έγκαιρη παιδική και οικογενειακή παρέμβαση».

Στόχος είναι η διασφάλιση ότι λαμβάνονται στοχευμένα μέτρα για αύξηση της πρόσβασης των παιδιών με αναπηρίες και των οικογενειών τους σε υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της έγκαιρης και ορθής ενημέρωσης και καθοδήγησής τους αναφορικά με τα δικαιώματά τους, τις υπηρεσίες και παροχές/επιδόματα που δικαιούνται κλπ και ότι οι νομοθεσίες, οι κανονισμοί και τα μέτρα που υλοποιούνται βασίζονται στις αρχές που θέτει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Τέλος


Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο