32 – Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις.

Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024”

31.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3), (4) και (5), οι περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμοι του 2004 έως 2010 καταργούνται.

(2) Οποιοιδήποτε Κανονισμοί, γνωστοποιήσεις ή άλλες κανονιστικές πράξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν ή εκδόθηκαν δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και οι οποίες ίσχυαν αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν είχαν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στο βαθμό που δεν αντίκεινται με τις διατάξεις αυτού ή με τις πρόνοιες των Κανονισμών, μέχρις ότου καταργηθούν ή αντικατασταθούν.

(3) Κάθε έγγραφο το οποίο αναφέρεται σε οποιαδήποτε διάταξη των καταργηθέντων νόμων ερμηνεύεται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη, αν υπάρχει, διάταξη του παρόντος Νόμου.

(4) Κάθε ειδοποίηση ή απόφαση που εκδόθηκε με βάση τους καταργηθέντες νόμους και ίσχυε αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, συνεχίζει να ισχύει, στην έκταση που δεν αντίκειται με τον παρόντα Νόμο ή εάν και μέχρις ότου ακυρωθεί, ανασταλεί ή λήξει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Η αρμόδια αρχή δεν εμποδίζει τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που είναι σύμφωνα με τους περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμους του 2004 έως 2010 και τα οποία διετέθησαν στην αγορά πριν από τις 13 Δεκεμβρίου 2024.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο.
02 - Συνοπτικός τίτλος.
03 - Ερμηνεία.
04 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
05 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
06 - Εποπτεία της αγοράς.
07 - Εξουσίες της αρμόδιας αρχής.
08 - Εμπιστευτικότητα πληροφοριών - Επαγγελματικό απόρρητο.
09 - Αγορά δείγματος προϊόντος.
10 - Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών.
11 - Ένταλμα λήψης δειγμάτων προϊόντος.
12 - Αίτηση για διάταγμα επιστροφής προϊόντων.
13 - Ειδοποίηση συμμόρφωσης και λήψη μέτρων.
14 - Ειδοποίηση απόσυρσης και/ή ανάκλησης και/ή καταστροφής.
15 - Προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.
16 - Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους.
17 - Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης για λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρα 13 και 14 μέτρων.
18 - Παραβάσεις.
19 - Επιβολή διοικητικού προστίμου.
20 - Διαδικασία επιβολής, υπολογισμού και είσπραξης προστίμων.
21 - Ιεραρχική προσφυγή εναντίον απόφασης της αρμόδιας αρχής.
22 - Ποινικά αδικήματα.
23 - Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης.
24 - Ανάκτηση εξόδων αρμόδιας αρχής.
25 - Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων εποπτείας της αγοράς.
26 - Προστασία των λειτουργών της αρμόδιας αρχής από πολιτική ή ποινική δίωξη.
27 - Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate.
28 - Επίδοση εγγράφων.
29 - Υποβολή και διερεύνηση καταγγελιών.
30 - Έκδοση Κανονισμών.
31 - Ευθύνη εργοδοτών.
32 - Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις.
33 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο