30 – Έκδοση Κανονισμών.

Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024”

29.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και για να διασφαλίζεται ότι –

(α) Οποιαδήποτε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή·

(β) οποιαδήποτε προϊόντα που δεν είναι ασφαλή, ή δε θα ήταν ασφαλή στα χέρια προσώπων ορισμένης περιγραφής, δε θα διατίθενται σε πρόσωπα γενικά ή, ανάλογα με την περίπτωση, σε πρόσωπα της ορισμένης εκείνης περιγραφής· και

(γ) κατάλληλες πληροφορίες θα παρέχονται και, αντίστροφα, ακατάλληλες πληροφορίες δε θα παρέχονται αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί μπορούν να περιλαμβάνουν πρόνοιες αναφορικά με-

(α) Τη σύνθεση ή το περιεχόμενο, το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τελική εμφάνιση ή τη συσκευασία προϊόντων, αναφορικά με τα πρότυπα των προϊόντων αυτών, καθώς και αναφορικά με άλλα θέματα σχετιζόμενα με τα προϊόντα αυτά·

(β) τη δοκιμή ή την επιθεώρηση προϊόντων (περιλαμβανομένης πρόνοιας για καθορισμό των προτύπων που θα εφαρμόζονται για τη διενέργεια οποιασδήποτε δοκιμής ή επιθεώρησης)·

(γ) το χειρισμό προϊόντων από τα οποία ορισμένα ή όλα δεν ικανοποιούν τη δοκιμή που απαιτείται από ή δυνάμει των Κανονισμών ή το πρότυπο το σχετικό με κάποια διαδικασία που απαιτείται κατά τον ίδιο πιο πάνω τρόπο∙

(δ) την απαίτηση επισήμανσης ή συνόδευσης των προϊόντων με οποιαδήποτε ένδειξη, προειδοποίηση ή οδηγία ή την απαίτηση χρησιμοποίησης ή παροχής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σε σχέση με τα προϊόντα των πιο πάνω αναφερόμενων ενδείξεων, προειδοποιήσεων ή οδηγιών και για τη διασφάλιση ότι ακατάλληλες πληροφορίες δεν παρέχονται σε σχέση με τα προϊόντα είτε μέσω παραπλανητικών ενδείξεων είτε με άλλο τρόπο∙

(ε) την απαγόρευση σε πρόσωπα να διαθέτουν, προσφέρονται να διαθέτουν, συμφωνούν να διαθέτουν, εκθέτουν ή κατέχουν για διάθεση προϊόντα και συστατικά μέρη αυτών και πρώτες ύλες για τέτοια προϊόντα∙

(στ) την επιβολή υποχρέωσης παροχής πληροφοριών σε οποιοδήποτε πρόσωπο που καθορίζεται από ή δυνάμει των Κανονισμών για διευκόλυνση του προσώπου αυτού στην άσκηση οποιουδήποτε καθήκοντος που του ανατίθεται από τους Κανονισμούς∙

(ζ) οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα οποία ο παρών Νόμος παρέχει εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση Κανονισμών.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο.
02 - Συνοπτικός τίτλος.
03 - Ερμηνεία.
04 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
05 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
06 - Εποπτεία της αγοράς.
07 - Εξουσίες της αρμόδιας αρχής.
08 - Εμπιστευτικότητα πληροφοριών - Επαγγελματικό απόρρητο.
09 - Αγορά δείγματος προϊόντος.
10 - Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών.
11 - Ένταλμα λήψης δειγμάτων προϊόντος.
12 - Αίτηση για διάταγμα επιστροφής προϊόντων.
13 - Ειδοποίηση συμμόρφωσης και λήψη μέτρων.
14 - Ειδοποίηση απόσυρσης και/ή ανάκλησης και/ή καταστροφής.
15 - Προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.
16 - Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους.
17 - Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης για λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρα 13 και 14 μέτρων.
18 - Παραβάσεις.
19 - Επιβολή διοικητικού προστίμου.
20 - Διαδικασία επιβολής, υπολογισμού και είσπραξης προστίμων.
21 - Ιεραρχική προσφυγή εναντίον απόφασης της αρμόδιας αρχής.
22 - Ποινικά αδικήματα.
23 - Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης.
24 - Ανάκτηση εξόδων αρμόδιας αρχής.
25 - Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων εποπτείας της αγοράς.
26 - Προστασία των λειτουργών της αρμόδιας αρχής από πολιτική ή ποινική δίωξη.
27 - Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate.
28 - Επίδοση εγγράφων.
29 - Υποβολή και διερεύνηση καταγγελιών.
30 - Έκδοση Κανονισμών.
31 - Ευθύνη εργοδοτών.
32 - Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις.
33 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο