07 – Εξουσίες της αρμόδιας αρχής.

Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024”

6.-(1) Η αρμόδια αρχή, για σκοπούς εποπτείας της αγοράς, έχει εξουσία-

(α) να ζητεί από τους οικονομικούς φορείς να παράσχουν συναφή έγγραφα, τεχνικές προδιαγραφές, δεδομένα ή πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση και τις τεχνικές πτυχές του προϊόντος, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στο ενσωματωμένο λογισμικό στον βαθμό που η πρόσβαση αυτή είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 και/ή με τις πρόνοιες των Κανονισμών, υπό οποιανδήποτε μορφή ή μορφότυπο και ανεξαρτήτως του μέσου ή του τόπου αποθήκευσης των εν λόγω εγγράφων, τεχνικών προδιαγραφών, δεδομένων ή πληροφοριών και να λαμβάνει ή να αποκτά αντίγραφα αυτών·

(β) να απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να παρέχουν συναφείς πληροφορίες αναφορικά με την αλυσίδα εφοδιασμού, τις λεπτομέρειες του δικτύου διανομής, τις ποσότητες προϊόντων στην αγορά και οποιαδήποτε άλλα μοντέλα του προϊόντος που έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το συγκεκριμένο προϊόν, εφόσον αυτό έχει σημασία σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 και/ή στις πρόνοιες των Κανονισμών·

(γ) να απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να παρέχουν συναφείς πληροφορίες που απαιτούνται, προκειμένου να εξακριβωθεί η κυριότητα των δικτυακών τόπων, σε περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες αυτές έχουν σχέση με το αντικείμενο της έρευνας·

(δ) να λαμβάνει δείγματα προϊόντων και να τα υποβάλλει σε εξέταση, δοκιμή και έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 και/ή με τις πρόνοιες των Κανονισμών·

(ε) να διενεργεί χωρίς προειδοποίηση επιτόπιες επιθεωρήσεις και φυσικούς ελέγχους προϊόντων·

(στ) να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε εμπορικό ή βιομηχανικό χώρο, σε χώρο εργασίας ή χώρο αποθήκευσης προϊόντων ή σε μεταφορικό μέσο, εκτός από κατοικία, σε εύλογο χρόνο, με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 και/ή με τις πρόνοιες των Κανονισμών:

Νοείται ότι, η είσοδος σε κατοικία επιτρέπεται ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη αυτής και, σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης δεν παρέχει τη συγκατάθεσή του, μόνο κατόπιν έκδοσης σχετικού δικαστικού εντάλματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9·

(ζ) να κινεί έρευνες με ιδία πρωτοβουλία, προκειμένου να εντοπίζει περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και να παύει τέτοιες έρευνες·

(η) να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα αναλογικά μέτρα για τη συμμόρφωση προϊόντος·

(θ) να συνοδεύεται από αστυνομικό σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα παρεμποδισθεί στην άσκηση των εξουσιών της, ή στην εκτέλεση των καθηκόντων της·

(ι) να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και να φέρει μαζί της εξοπλισμό, ή υλικά αναγκαία για οποιονδήποτε σκοπό, για τον οποίο ασκείται η εξουσία εισόδου σε υποστατικό·

(ια) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο στο χώρο του υποστατικού να της παρέχει τέτοιες πληροφορίες, διευκολύνσεις και βοήθεια για θέματα τα οποία είναι υπό τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού και οι οποίες είναι αναγκαίες, για να την υποβοηθήσουν να ασκήσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, και ειδικότερα να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να παρέχει στην ίδια ή σε άλλο πρόσωπο που τη συνοδεύει δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ι), ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του υποστατικού ή χώρου εργασίας και οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιμα μέσα για τη λήψη δειγμάτων των προϊόντων, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (δ)·

(ιβ) να λαμβάνει τέτοιες μετρήσεις ή φωτογραφίες και να διεξάγει τέτοιες καταγραφές, τις οποίες ήθελε κρίνει αναγκαίες για τους σκοπούς οποιασδήποτε επιθεώρησης, εξέτασης ή διερεύνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου·

(ιγ) να διεξάγει έλεγχο στις εγκαταστάσεις παραγωγής του προϊόντος, κατά το στάδιο παραγωγής του, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οποιαδήποτε μη συμμόρφωση οφείλεται σε αβλεψία ή σε σφάλμα το οποίο συμβαίνει κατ’ εξακολούθηση·

(ιδ) σε περίπτωση που έχει εύλογη υποψία ότι υφίσταται παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988, με επίδοση σχετικής ειδοποίησης να κατάσχει το εν λόγω προϊόν, προκειμένου να διαπιστωθεί, με δοκιμή ή άλλως πως, οποιαδήποτε τέτοια παράβαση και/ή να κατάσχει οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα, πληροφορίες, αρχεία, ηλεκτρονικά αρχεία, προϊόντα ή δείγματα προϊόντων, τα οποία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να-

(α) καθορίζει την προθεσμία εντός της οποίας ο οικονομικός φορέας υποβάλλει ενώπιόν της οποιαδήποτε απαιτούμενα έγγραφα και/ή πληροφορίες∙

(β) ζητεί μετάφραση των απαιτούμενων εγγράφων και/ή πληροφοριών στην ελληνική και/ή αγγλική γλώσσα∙

(γ) χρησιμοποιεί πληροφορίες, έγγραφα, ευρήματα, δηλώσεις ή μυστικές πληροφορίες ως αποδεικτικά στοιχεία για τους σκοπούς των ερευνών της, ανεξαρτήτως του μορφότυπου και του μέσου αποθήκευσής τους.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο.
02 - Συνοπτικός τίτλος.
03 - Ερμηνεία.
04 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
05 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
06 - Εποπτεία της αγοράς.
07 - Εξουσίες της αρμόδιας αρχής.
08 - Εμπιστευτικότητα πληροφοριών - Επαγγελματικό απόρρητο.
09 - Αγορά δείγματος προϊόντος.
10 - Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών.
11 - Ένταλμα λήψης δειγμάτων προϊόντος.
12 - Αίτηση για διάταγμα επιστροφής προϊόντων.
13 - Ειδοποίηση συμμόρφωσης και λήψη μέτρων.
14 - Ειδοποίηση απόσυρσης και/ή ανάκλησης και/ή καταστροφής.
15 - Προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.
16 - Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους.
17 - Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης για λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρα 13 και 14 μέτρων.
18 - Παραβάσεις.
19 - Επιβολή διοικητικού προστίμου.
20 - Διαδικασία επιβολής, υπολογισμού και είσπραξης προστίμων.
21 - Ιεραρχική προσφυγή εναντίον απόφασης της αρμόδιας αρχής.
22 - Ποινικά αδικήματα.
23 - Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης.
24 - Ανάκτηση εξόδων αρμόδιας αρχής.
25 - Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων εποπτείας της αγοράς.
26 - Προστασία των λειτουργών της αρμόδιας αρχής από πολιτική ή ποινική δίωξη.
27 - Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate.
28 - Επίδοση εγγράφων.
29 - Υποβολή και διερεύνηση καταγγελιών.
30 - Έκδοση Κανονισμών.
31 - Ευθύνη εργοδοτών.
32 - Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις.
33 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο