10 – Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών.

Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024”

9.-(1) Τηρουμένων των σχετικών με την έκδοση και εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων έρευνας διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Επαρχιακός Δικαστής δύναται να εκδώσει δικαστικό ένταλμα, με το οποίο να εξουσιοδοτεί λειτουργό της αρμόδιας αρχής να εισέλθει σε υποστατικό-

(α) αφού ικανοποιηθεί με βάση ένορκη καταγγελία ότι-

(i) οποιοδήποτε προϊόν, έγγραφο και/ή άλλο στοιχείο, το οποίο εξουσιοδοτημένος λειτουργός της αρμόδιας αρχής έχει εξουσία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου να επιθεωρεί, βρίσκεται σε οποιοδήποτε τέτοιο υποστατικό και ότι η επιθεώρησή του πιθανόν να αποκαλύψει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 ή των προνοιών των Κανονισμών· ή

(ii) έχει διαπραχθεί ή διαπράττεται ή πρόκειται να διαπραχθεί προβλεπόμενο στον παρόντα Νόμο αδίκημα εντός υποστατικού· και

(β) αφού ικανοποιηθεί επίσης ότι-

(i) η είσοδος στο υποστατικό έχει εμποδιστεί, ή είναι πιθανόν να εμποδιστεί· ή

(ii) η αίτηση άδειας εισόδου ή η παροχή τέτοιας ειδοποίησης θα ματαίωνε το σκοπό της εισόδου· ή

(iii) το υποστατικό είναι κενό κατοχής.

(2) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός ο οποίος εισέρχεται σε υποστατικό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται να έχει μαζί του ή να συνοδεύεται από τέτοιο άλλο πρόσωπο, περιλαμβανομένου αστυνομικού οργάνου, ή να έχει μαζί του τέτοιο εξοπλισμό που αυτός ήθελε θεωρήσει απαραίτητο για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο εξουσιοδοτημένο δυνάμει δικαστικού εντάλματος, εισέλθει σε υποστατικό, οφείλει κατά την αποχώρησή του, εάν αυτό είναι κενό κατοχής, να το εγκαταλείψει σε όποια ασφαλή κατάσταση το βρήκε, ιδιαίτερα από την άποψη της έξωθεν παραβίασής του.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο.
02 - Συνοπτικός τίτλος.
03 - Ερμηνεία.
04 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
05 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
06 - Εποπτεία της αγοράς.
07 - Εξουσίες της αρμόδιας αρχής.
08 - Εμπιστευτικότητα πληροφοριών - Επαγγελματικό απόρρητο.
09 - Αγορά δείγματος προϊόντος.
10 - Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών.
11 - Ένταλμα λήψης δειγμάτων προϊόντος.
12 - Αίτηση για διάταγμα επιστροφής προϊόντων.
13 - Ειδοποίηση συμμόρφωσης και λήψη μέτρων.
14 - Ειδοποίηση απόσυρσης και/ή ανάκλησης και/ή καταστροφής.
15 - Προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.
16 - Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους.
17 - Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης για λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρα 13 και 14 μέτρων.
18 - Παραβάσεις.
19 - Επιβολή διοικητικού προστίμου.
20 - Διαδικασία επιβολής, υπολογισμού και είσπραξης προστίμων.
21 - Ιεραρχική προσφυγή εναντίον απόφασης της αρμόδιας αρχής.
22 - Ποινικά αδικήματα.
23 - Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης.
24 - Ανάκτηση εξόδων αρμόδιας αρχής.
25 - Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων εποπτείας της αγοράς.
26 - Προστασία των λειτουργών της αρμόδιας αρχής από πολιτική ή ποινική δίωξη.
27 - Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate.
28 - Επίδοση εγγράφων.
29 - Υποβολή και διερεύνηση καταγγελιών.
30 - Έκδοση Κανονισμών.
31 - Ευθύνη εργοδοτών.
32 - Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις.
33 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο