08 – Εμπιστευτικότητα πληροφοριών – Επαγγελματικό απόρρητο.

Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024”

7.-(1) Η αρμόδια αρχή τηρεί την εμπιστευτικότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών λαμβάνει κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που της παραχωρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 και των προνοιών των Κανονισμών.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της υποχρέωσης της αρμόδιας αρχής για ενημέρωση της Επιτροπής και των άλλων κρατών μελών, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και εποπτείας της αγοράς και των μέτρων προστασίας.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν ισχύουν σε περίπτωση κατά την οποία η πληροφορία είναι δημοσιευμένη ή η αποκάλυψη διενεργείται-

(α) επειδή τίθεται σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο η υγεία και ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου και ιδιαίτερα των καταναλωτών και των εργαζομένων, ή η προστασία του περιβάλλοντος·

(β) σε σχέση με τη διερεύνηση ποινικού αδικήματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή για τους σκοπούς οποιασδήποτε διοικητικής ή ποινικής διαδικασίας η οποία εγείρεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο.
02 - Συνοπτικός τίτλος.
03 - Ερμηνεία.
04 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
05 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
06 - Εποπτεία της αγοράς.
07 - Εξουσίες της αρμόδιας αρχής.
08 - Εμπιστευτικότητα πληροφοριών - Επαγγελματικό απόρρητο.
09 - Αγορά δείγματος προϊόντος.
10 - Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών.
11 - Ένταλμα λήψης δειγμάτων προϊόντος.
12 - Αίτηση για διάταγμα επιστροφής προϊόντων.
13 - Ειδοποίηση συμμόρφωσης και λήψη μέτρων.
14 - Ειδοποίηση απόσυρσης και/ή ανάκλησης και/ή καταστροφής.
15 - Προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.
16 - Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους.
17 - Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης για λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρα 13 και 14 μέτρων.
18 - Παραβάσεις.
19 - Επιβολή διοικητικού προστίμου.
20 - Διαδικασία επιβολής, υπολογισμού και είσπραξης προστίμων.
21 - Ιεραρχική προσφυγή εναντίον απόφασης της αρμόδιας αρχής.
22 - Ποινικά αδικήματα.
23 - Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης.
24 - Ανάκτηση εξόδων αρμόδιας αρχής.
25 - Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων εποπτείας της αγοράς.
26 - Προστασία των λειτουργών της αρμόδιας αρχής από πολιτική ή ποινική δίωξη.
27 - Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate.
28 - Επίδοση εγγράφων.
29 - Υποβολή και διερεύνηση καταγγελιών.
30 - Έκδοση Κανονισμών.
31 - Ευθύνη εργοδοτών.
32 - Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις.
33 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο