13 – Ειδοποίηση συμμόρφωσης και λήψη μέτρων.

Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024”

12.-(1) Η αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι προϊόν ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των τελικών χρηστών και/ή δεν είναι σύμφωνο με διάταξη του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 και/ή με πρόνοια των Κανονισμών, επιδίδει σχετική ειδοποίηση στον οικονομικό φορέα, ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία-

(α) του επισημαίνει την παράβαση·

(β) τον καλεί χωρίς καθυστέρηση, εντός χρονικού διαστήματος το οποίο καθορίζεται στην ειδοποίηση, αναλόγως της φύσης της παράβασης, να λάβει όλα τα κατάλληλα και αναλογικά διορθωτικά μέτρα ούτως ώστε να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 και/ή με τις πρόνοιες των Κανονισμών· και

(γ) απαιτεί όπως την τηρεί ενήμερη για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν, καθώς και για τις ποσότητες του προϊόντος που έχουν διατεθεί και/ή βρίσκονται αποθηκευμένες για το χρονικό διάστημα της ειδοποίησης.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται, σε περίπτωση που προβαίνει στις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) διαπιστώσεις, να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να-

(α) λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό τη συμμόρφωση του προϊόντος, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 και/ή στους Κανονισμούς και/ή να διασφαλίσει ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει πλέον οποιονδήποτε κίνδυνο∙

(β) αποτρέψει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στην αγορά·

(γ) αποσύρει ή να ανακαλέσει το προϊόν αμέσως και να ειδοποιήσει το κοινό για τον κίνδυνο που παρουσιάζει·

(δ) καταστρέψει το προϊόν ή με άλλο τρόπο να το αχρηστεύσει·

(ε) επικολλήσει στο προϊόν κατάλληλες, σαφώς διατυπωμένες, εύκολα κατανοητές προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που αυτό μπορεί να παρουσιάζει στην ελληνική γλώσσα ή και στην αγγλική γλώσσα·

(στ) ορίσει προϋποθέσεις για τη διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου προϊόντος στην αγορά·

(ζ) ειδοποιήσει τους τελικούς χρήστες οι οποίοι τίθενται σε κίνδυνο, μεταξύ άλλων, με τη δημοσίευση ειδικών προειδοποιήσεων στην ελληνική γλώσσα ή και στην αγγλική γλώσσα:

Νοείται ότι, η λήψη των προβλεπόμενων στις παραγράφους (ε), (στ) και (ζ) μέτρων, δύναται να απαιτηθεί αποκλειστικά στην περίπτωση κατά την οποία το προϊόν ενδεχομένως να παρουσιάσει κίνδυνο αποκλειστικά υπό ορισμένες συνθήκες, ή για ορισμένους τελικούς χρήστες.

(3) Ειδοποίηση η οποία επιδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), περιλαμβάνει-

(α) περιγραφή του προϊόντος κατά τρόπο που να διακριβώνεται επακριβώς η ταυτότητά του·

(β) τα μέτρα τα οποία αναμένεται να λάβει η αρμόδια αρχή σε περίπτωση κατά την οποία ο οικονομικός φορέας δεν συμμορφωθεί·

(γ) τα μέτρα τα οποία οφείλει να λάβει ο οικονομικός φορέας ώστε να θεωρηθεί ότι συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 και/ή με τις πρόνοιες των Κανονισμών.

(4) Η αρμόδια αρχή δύναται να λαμβάνει προσωρινά μέτρα για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο οικονομικός φορέας καλείται να συμμορφωθεί και να καθορίζει το χρονικό διάστημα ισχύος των προσωρινών μέτρων.

(5) Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης με την ειδοποίηση συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή απέχει από τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων προτίθετο να λάβει, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13.

(6) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ειδοποίηση, η αρμόδια αρχή δύναται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, νοουμένου ότι οποιαδήποτε άλλα μέτρα έχουν αποτύχει ή δεν θεωρούνται ικανοποιητικά.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο.
02 - Συνοπτικός τίτλος.
03 - Ερμηνεία.
04 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
05 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
06 - Εποπτεία της αγοράς.
07 - Εξουσίες της αρμόδιας αρχής.
08 - Εμπιστευτικότητα πληροφοριών - Επαγγελματικό απόρρητο.
09 - Αγορά δείγματος προϊόντος.
10 - Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών.
11 - Ένταλμα λήψης δειγμάτων προϊόντος.
12 - Αίτηση για διάταγμα επιστροφής προϊόντων.
13 - Ειδοποίηση συμμόρφωσης και λήψη μέτρων.
14 - Ειδοποίηση απόσυρσης και/ή ανάκλησης και/ή καταστροφής.
15 - Προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.
16 - Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους.
17 - Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης για λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρα 13 και 14 μέτρων.
18 - Παραβάσεις.
19 - Επιβολή διοικητικού προστίμου.
20 - Διαδικασία επιβολής, υπολογισμού και είσπραξης προστίμων.
21 - Ιεραρχική προσφυγή εναντίον απόφασης της αρμόδιας αρχής.
22 - Ποινικά αδικήματα.
23 - Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης.
24 - Ανάκτηση εξόδων αρμόδιας αρχής.
25 - Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων εποπτείας της αγοράς.
26 - Προστασία των λειτουργών της αρμόδιας αρχής από πολιτική ή ποινική δίωξη.
27 - Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate.
28 - Επίδοση εγγράφων.
29 - Υποβολή και διερεύνηση καταγγελιών.
30 - Έκδοση Κανονισμών.
31 - Ευθύνη εργοδοτών.
32 - Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις.
33 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο