15 – Προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.

Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024”

14.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να λάβει οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 13 μέτρα χωρίς προηγουμένως να έχει διαβουλευτεί με τον οικονομικό φορέα και/ή να ακολουθήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 12 διαδικασία, σε περίπτωση κατά την οποία εντοπίζονται προϊόντα-

(α) τα οποία παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο και δεν υπάρχουν άλλα αποτελεσματικά μέσα για την εξάλειψη του σοβαρού κινδύνου· ή

(β) των οποίων η διάθεση στην αγορά έχει απαγορευθεί.

(2) Η απόφαση κατά πόσο συγκεκριμένο προϊόν παρουσιάζει ή όχι σοβαρό κίνδυνο βασίζεται σε κατάλληλη εκτίμηση κινδύνου, λαμβανομένων υπόψη της φύσεως και του βαθμού της επικινδυνότητας και της πιθανότητας υλοποίησής της.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο.
02 - Συνοπτικός τίτλος.
03 - Ερμηνεία.
04 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
05 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
06 - Εποπτεία της αγοράς.
07 - Εξουσίες της αρμόδιας αρχής.
08 - Εμπιστευτικότητα πληροφοριών - Επαγγελματικό απόρρητο.
09 - Αγορά δείγματος προϊόντος.
10 - Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών.
11 - Ένταλμα λήψης δειγμάτων προϊόντος.
12 - Αίτηση για διάταγμα επιστροφής προϊόντων.
13 - Ειδοποίηση συμμόρφωσης και λήψη μέτρων.
14 - Ειδοποίηση απόσυρσης και/ή ανάκλησης και/ή καταστροφής.
15 - Προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.
16 - Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους.
17 - Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης για λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρα 13 και 14 μέτρων.
18 - Παραβάσεις.
19 - Επιβολή διοικητικού προστίμου.
20 - Διαδικασία επιβολής, υπολογισμού και είσπραξης προστίμων.
21 - Ιεραρχική προσφυγή εναντίον απόφασης της αρμόδιας αρχής.
22 - Ποινικά αδικήματα.
23 - Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης.
24 - Ανάκτηση εξόδων αρμόδιας αρχής.
25 - Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων εποπτείας της αγοράς.
26 - Προστασία των λειτουργών της αρμόδιας αρχής από πολιτική ή ποινική δίωξη.
27 - Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate.
28 - Επίδοση εγγράφων.
29 - Υποβολή και διερεύνηση καταγγελιών.
30 - Έκδοση Κανονισμών.
31 - Ευθύνη εργοδοτών.
32 - Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις.
33 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο