18 – Παραβάσεις.

Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024”

17. Πρόσωπο το οποίο-

(α) καθιστά διαθέσιμο στην αγορά προϊόν το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 και/ή με τις πρόνοιες των Κανονισμών ∙

(β) δεν συμμορφώνεται με ειδοποίηση που του επιδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13∙

(γ) δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και/ή στους Κανονισμούς∙

(δ) δεν παραχωρεί στην αρμόδια αρχή, εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, έγγραφα ή πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν και/ή πληροφορίες για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν και για τις ποσότητες του προϊόντος που έχουν διατεθεί και/ή βρίσκονται αποθηκευμένες, και/ή εμποδίζει και/ή παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο τις διαδικασίες αυτές και/ή παρέχει ψευδείς και/ή παραπλανητικές πληροφορίες και/ή έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας·

(ε) εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό της αρμόδιας αρχής και/ή οποιοδήποτε τελωνειακό λειτουργό, ο οποίος ενεργεί κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου και/ή πρόνοιας των Κανονισμών·

(στ) δεν συμμορφώνεται με τα καθήκοντα και/ή υποχρεώσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 και/ή δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε απόφαση του κοινοποιείται από την αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 και/ή παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988,

διαπράττει παράβαση για την οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο.
02 - Συνοπτικός τίτλος.
03 - Ερμηνεία.
04 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
05 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
06 - Εποπτεία της αγοράς.
07 - Εξουσίες της αρμόδιας αρχής.
08 - Εμπιστευτικότητα πληροφοριών - Επαγγελματικό απόρρητο.
09 - Αγορά δείγματος προϊόντος.
10 - Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών.
11 - Ένταλμα λήψης δειγμάτων προϊόντος.
12 - Αίτηση για διάταγμα επιστροφής προϊόντων.
13 - Ειδοποίηση συμμόρφωσης και λήψη μέτρων.
14 - Ειδοποίηση απόσυρσης και/ή ανάκλησης και/ή καταστροφής.
15 - Προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.
16 - Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους.
17 - Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης για λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρα 13 και 14 μέτρων.
18 - Παραβάσεις.
19 - Επιβολή διοικητικού προστίμου.
20 - Διαδικασία επιβολής, υπολογισμού και είσπραξης προστίμων.
21 - Ιεραρχική προσφυγή εναντίον απόφασης της αρμόδιας αρχής.
22 - Ποινικά αδικήματα.
23 - Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης.
24 - Ανάκτηση εξόδων αρμόδιας αρχής.
25 - Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων εποπτείας της αγοράς.
26 - Προστασία των λειτουργών της αρμόδιας αρχής από πολιτική ή ποινική δίωξη.
27 - Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate.
28 - Επίδοση εγγράφων.
29 - Υποβολή και διερεύνηση καταγγελιών.
30 - Έκδοση Κανονισμών.
31 - Ευθύνη εργοδοτών.
32 - Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις.
33 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο