Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024”

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Θέμα: Έναρξη διαβούλευσης σχετικά με την ετοιμασία του Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θέτει από σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2024, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024».

Η ετοιμασία και προώθηση του εν λόγω Νομοσχεδίου κρίνεται επιβεβλημένη και αποσκοπεί κυρίως:

(α) στην εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2023/988 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2023, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(β) στην αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και στη διασφάλιση συνοχής με το νομοθετικό πλαίσιο εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα που καλύπτονται από τον περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμο του 2022,

(γ) στην κατάργηση των περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων του 2004 έως 2010, οι οποίοι χρήζουν αντικατάστασης, ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή με το νομοθετικό πλαίσιο εποπτείας της αγοράς.

Ειδικότερα, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 θεσπίζονται βασικοί κανόνες για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων που διατίθενται/καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά της ΕΕ, εκσυγχρονίζεται το γενικό πλαίσιο για την ασφάλεια των μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων και ενδυναμώνεται το δίχτυ ασφάλειας των καταναλωτών, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνοντας τις διαδικτυακές εξ αποστάσεως πωλήσεις και τις ηλεκτρονικές αγορές, κάνοντας τις ανακλήσεις προϊόντων πιο αποτελεσματικές (με την πρόβλεψη ειδικών προϋποθέσεων και με την προώθηση ενός ομοιόμορφου πρότυπου ανακοίνωσης ανάκλησης). Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται σαφής και αναλογική κατανομή ειδικών υποχρεώσεων ασφάλειας των προϊόντων για τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τον αντίστοιχο ρόλο τους στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω Νομοσχεδίου.

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 13 Μαρτίου 2024.

Εμπόριο
Νομοσχέδιο

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο. 0 σχόλια
02 - Συνοπτικός τίτλος. 0 σχόλια
03 - Ερμηνεία. 0 σχόλια
04 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου. 0 σχόλια
05 - Σκοπός του παρόντος Νόμου. 0 σχόλια
06 - Εποπτεία της αγοράς. 0 σχόλια
07 - Εξουσίες της αρμόδιας αρχής. 0 σχόλια
08 - Εμπιστευτικότητα πληροφοριών - Επαγγελματικό απόρρητο. 0 σχόλια
09 - Αγορά δείγματος προϊόντος. 0 σχόλια
10 - Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών. 0 σχόλια
11 - Ένταλμα λήψης δειγμάτων προϊόντος. 0 σχόλια
12 - Αίτηση για διάταγμα επιστροφής προϊόντων. 0 σχόλια
13 - Ειδοποίηση συμμόρφωσης και λήψη μέτρων. 0 σχόλια
14 - Ειδοποίηση απόσυρσης και/ή ανάκλησης και/ή καταστροφής. 0 σχόλια
15 - Προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο. 0 σχόλια
16 - Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους. 0 σχόλια
17 - Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης για λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρα 13 και 14 μέτρων. 0 σχόλια
18 - Παραβάσεις. 0 σχόλια
19 - Επιβολή διοικητικού προστίμου. 0 σχόλια
20 - Διαδικασία επιβολής, υπολογισμού και είσπραξης προστίμων. 0 σχόλια
21 - Ιεραρχική προσφυγή εναντίον απόφασης της αρμόδιας αρχής. 0 σχόλια
22 - Ποινικά αδικήματα. 0 σχόλια
23 - Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης. 0 σχόλια
24 - Ανάκτηση εξόδων αρμόδιας αρχής. 0 σχόλια
25 - Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων εποπτείας της αγοράς. 0 σχόλια
26 - Προστασία των λειτουργών της αρμόδιας αρχής από πολιτική ή ποινική δίωξη. 0 σχόλια
27 - Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate. 0 σχόλια
28 - Επίδοση εγγράφων. 0 σχόλια
29 - Υποβολή και διερεύνηση καταγγελιών. 0 σχόλια
30 - Έκδοση Κανονισμών. 0 σχόλια
31 - Ευθύνη εργοδοτών. 0 σχόλια
32 - Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις. 0 σχόλια
33 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 0 σχόλια
Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο