14 – Ειδοποίηση απόσυρσης και/ή ανάκλησης και/ή καταστροφής.

Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024”

13.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια αρχή ενεργεί κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (6) του άρθρου 12 επιδίδει στον οικονομικό φορέα-

(α) ειδοποίηση απόσυρσης του προϊόντος· και/ή

(β) ειδοποίηση ανάκλησης του προϊόντος· και/ή

(γ) ειδοποίηση καταστροφής του προϊόντος.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) ειδοποίηση περιλαμβάνει-

(α) περιγραφή του προϊόντος κατά τρόπο που να διακριβώνεται επακριβώς η ταυτότητά του·

(β) τα μέτρα τα οποία θα λάβει η αρμόδια αρχή σε περίπτωση κατά την οποία ο οικονομικός φορέας δεν συμμορφωθεί·

(γ) απαίτηση από τον οικονομικό φορέα προς τον οποίο επιδίδεται, όπως τηρεί την αρμόδια αρχή ενήμερη για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν, καθώς και για τις ποσότητες του προϊόντος που έχουν διατεθεί και/ή βρίσκονται αποθηκευμένες για το χρονικό διάστημα της ειδοποίησης:

Νοείται ότι, στην προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) ειδοποίηση, η αρμόδια αρχή δύναται επίσης να καθορίζει τον τρόπο χειρισμού των αποθεμάτων, όπου αυτό εφαρμόζεται.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια αρχή ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), προειδοποιεί τους καταναλωτές και/ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο για τους κινδύνους και/ή τη μη συμμόρφωση που παρουσιάζει ένα προϊόν, µε όποιο τρόπο ήθελε θεωρήσει κατάλληλο, περιλαμβανομένης της έκδοσης ανακοίνωσης προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην οποία να αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία του προϊόντος, περιλαμβανομένων των στοιχείων του οικονομικού φορέα, του μοντέλου του προϊόντος, της φύσης του κινδύνου και/ή της μη συμμόρφωσης, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής αφορούν στο προϊόν.

(4) Η αρμόδια αρχή δύναται να συγκατατίθεται για εκ νέου διαθεσιμότητα προϊόντος στην αγορά για το οποίο έχουν ληφθεί μέτρα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), επιβάλλοντας τέτοιους όρους ως προς τη διαθεσιμότητά του και/ή τη θέση του σε λειτουργία, τους οποίους η αρμόδια αρχή θεωρεί κατάλληλους, με σκοπό τη συμμόρφωση του εν λόγω προϊόντος με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 και/ή με τις πρόνοιες των Κανονισμών.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο.
02 - Συνοπτικός τίτλος.
03 - Ερμηνεία.
04 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
05 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
06 - Εποπτεία της αγοράς.
07 - Εξουσίες της αρμόδιας αρχής.
08 - Εμπιστευτικότητα πληροφοριών - Επαγγελματικό απόρρητο.
09 - Αγορά δείγματος προϊόντος.
10 - Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών.
11 - Ένταλμα λήψης δειγμάτων προϊόντος.
12 - Αίτηση για διάταγμα επιστροφής προϊόντων.
13 - Ειδοποίηση συμμόρφωσης και λήψη μέτρων.
14 - Ειδοποίηση απόσυρσης και/ή ανάκλησης και/ή καταστροφής.
15 - Προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.
16 - Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους.
17 - Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης για λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρα 13 και 14 μέτρων.
18 - Παραβάσεις.
19 - Επιβολή διοικητικού προστίμου.
20 - Διαδικασία επιβολής, υπολογισμού και είσπραξης προστίμων.
21 - Ιεραρχική προσφυγή εναντίον απόφασης της αρμόδιας αρχής.
22 - Ποινικά αδικήματα.
23 - Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης.
24 - Ανάκτηση εξόδων αρμόδιας αρχής.
25 - Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων εποπτείας της αγοράς.
26 - Προστασία των λειτουργών της αρμόδιας αρχής από πολιτική ή ποινική δίωξη.
27 - Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate.
28 - Επίδοση εγγράφων.
29 - Υποβολή και διερεύνηση καταγγελιών.
30 - Έκδοση Κανονισμών.
31 - Ευθύνη εργοδοτών.
32 - Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις.
33 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο