16 – Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους.

Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024”

15.-(1) Μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους και τα οποία περιορίζουν τη διαθεσιμότητα προϊόντων στην αγορά ή τη θέση τους σε λειτουργία, αιτιολογούνται επαρκώς από την αρμόδια αρχή, η οποία προσδιορίζει με ακρίβεια τους λόγους επί των οποίων βασίζεται η λήψη των εν λόγω μέτρων.

(2) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) μέτρα κοινοποιούνται στον οικονομικό φορέα το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της απόφασης, με αναφορά στα ένδικα ή άλλα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή του για προσβολή της απόφασης της αρμόδιας αρχής, καθώς και τις προθεσμίες εντός των οποίων αυτά πρέπει να ασκηθούν.

(3) Το ενδιαφερόμενο μέρος δικαιούται να υποβάλει γραπτώς ή προφορικώς τη γνώμη του ενώπιον της αρμόδιας αρχής πριν από την εφαρμογή του σχετικού μέτρου και εντός της καθορισθείσας στη σχετική ειδοποίηση προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, πλην της περίπτωσης επείγουσας λήψης του μέτρου για λόγους δημόσιας υγείας ή ασφάλειας και/ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία και/ή στο άρθρο 14 του παρόντος Νόμου.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση διαβούλευσης κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3) εξαιτίας της επείγουσας λήψης του μέτρου, παρέχεται η δυνατότητα στον οικονομικό φορέα να εκθέσει τις απόψεις του το ταχύτερο δυνατόν, ενώ το εν λόγω μέτρο επανεξετάζεται πάραυτα από την αρμόδια αρχή.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο.
02 - Συνοπτικός τίτλος.
03 - Ερμηνεία.
04 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
05 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
06 - Εποπτεία της αγοράς.
07 - Εξουσίες της αρμόδιας αρχής.
08 - Εμπιστευτικότητα πληροφοριών - Επαγγελματικό απόρρητο.
09 - Αγορά δείγματος προϊόντος.
10 - Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών.
11 - Ένταλμα λήψης δειγμάτων προϊόντος.
12 - Αίτηση για διάταγμα επιστροφής προϊόντων.
13 - Ειδοποίηση συμμόρφωσης και λήψη μέτρων.
14 - Ειδοποίηση απόσυρσης και/ή ανάκλησης και/ή καταστροφής.
15 - Προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.
16 - Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους.
17 - Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης για λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρα 13 και 14 μέτρων.
18 - Παραβάσεις.
19 - Επιβολή διοικητικού προστίμου.
20 - Διαδικασία επιβολής, υπολογισμού και είσπραξης προστίμων.
21 - Ιεραρχική προσφυγή εναντίον απόφασης της αρμόδιας αρχής.
22 - Ποινικά αδικήματα.
23 - Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης.
24 - Ανάκτηση εξόδων αρμόδιας αρχής.
25 - Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων εποπτείας της αγοράς.
26 - Προστασία των λειτουργών της αρμόδιας αρχής από πολιτική ή ποινική δίωξη.
27 - Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate.
28 - Επίδοση εγγράφων.
29 - Υποβολή και διερεύνηση καταγγελιών.
30 - Έκδοση Κανονισμών.
31 - Ευθύνη εργοδοτών.
32 - Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις.
33 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο