28 – Επίδοση εγγράφων.

Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024”

27.-(1) Οποιαδήποτε έγγραφη επικοινωνία, περιλαμβανομένης απόφασης της αρμόδιας αρχής ή του Υπουργού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να επιδοθεί σε κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο-

(α) με ιδιόχειρη παράδοση ή με την παράδοση του εγγράφου στην προσήκουσα διεύθυνση, ή με αποστολή διά συστημένου ταχυδρομείου, ή μέσω τηλεομοιοτύπου, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου· ή

(β) εάν το πρόσωπο αυτό είναι νομικό πρόσωπο, με επίδοση του εγγράφου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) στο γραμματέα ή στο διευθυντή, ή σε οποιονδήποτε διευθύνοντα σύμβουλο του εν λόγω νομικού προσώπου· ή

(γ) εάν το πρόσωπο αυτό είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, με επίδοση του εγγράφου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) σε έναν από τους εταίρους, ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο, ή τη διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας αυτής.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), η προσήκουσα διεύθυνση οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο δύναται να επιδοθεί έγγραφη επικοινωνία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι η τελευταία γνωστή διεύθυνση αυτού, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

(α) Σε περίπτωση επίδοσης σε νομικό πρόσωπο, η προσήκουσα διεύθυνση είναι η διεύθυνση του εγγεγραμμένου ή του κεντρικού γραφείου του νομικού προσώπου· και

(β) σε περίπτωση επίδοσης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, η προσήκουσα διεύθυνση είναι το κεντρικό γραφείο της εταιρείας αυτής:

Νοείται ότι, το κεντρικό γραφείο νομικού προσώπου εγγεγραμμένου εκτός της Δημοκρατίας, ή εταιρείας η οποία διεξάγει εργασία εκτός της Δημοκρατίας, είναι το κεντρικό γραφείο αυτών στη Δημοκρατία.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο.
02 - Συνοπτικός τίτλος.
03 - Ερμηνεία.
04 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
05 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
06 - Εποπτεία της αγοράς.
07 - Εξουσίες της αρμόδιας αρχής.
08 - Εμπιστευτικότητα πληροφοριών - Επαγγελματικό απόρρητο.
09 - Αγορά δείγματος προϊόντος.
10 - Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών.
11 - Ένταλμα λήψης δειγμάτων προϊόντος.
12 - Αίτηση για διάταγμα επιστροφής προϊόντων.
13 - Ειδοποίηση συμμόρφωσης και λήψη μέτρων.
14 - Ειδοποίηση απόσυρσης και/ή ανάκλησης και/ή καταστροφής.
15 - Προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.
16 - Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους.
17 - Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης για λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρα 13 και 14 μέτρων.
18 - Παραβάσεις.
19 - Επιβολή διοικητικού προστίμου.
20 - Διαδικασία επιβολής, υπολογισμού και είσπραξης προστίμων.
21 - Ιεραρχική προσφυγή εναντίον απόφασης της αρμόδιας αρχής.
22 - Ποινικά αδικήματα.
23 - Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης.
24 - Ανάκτηση εξόδων αρμόδιας αρχής.
25 - Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων εποπτείας της αγοράς.
26 - Προστασία των λειτουργών της αρμόδιας αρχής από πολιτική ή ποινική δίωξη.
27 - Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate.
28 - Επίδοση εγγράφων.
29 - Υποβολή και διερεύνηση καταγγελιών.
30 - Έκδοση Κανονισμών.
31 - Ευθύνη εργοδοτών.
32 - Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις.
33 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο