09 – Αγορά δείγματος προϊόντος.

Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024”

8.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά δείγματος προϊόντος με σκοπό την υποβολή του σε εξέταση, δοκιμή και έλεγχο για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του προϊόντος με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 και με τις πρόνοιες των Κανονισμών:

Νοείται ότι, η αγορά δείγματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς αποκάλυψη της ιδιότητας του αγοραστή.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία προϊόν το οποίο εξασφαλίζεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου από ή για λογαριασμό της αρμόδιας αρχής, υποβάλλεται σε εξέταση και/ή δοκιμή και/ή έλεγχο ο οποίος καταλήγει σε-

(α) άσκηση ποινικής δίωξης για προβλεπόμενο στο άρθρο 21 αδίκημα∙

(β) διαδικασία δήμευσης προϊόντων∙ ή

(γ) επίδοση ειδοποίησης καταστροφής ή απόσυρσης και/ή ανάκλησης προϊόντος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13·

η αρμόδια αρχή επιτρέπει στο πρόσωπο από το οποίο έχει αγοραστεί το προϊόν, ή σε πρόσωπο το οποίο αποτελεί μέρος της ποινικής διαδικασίας ή της διαδικασίας δήμευσης, ή το οποίο έχει συμφέρον σε οποιοδήποτε προϊόν στο οποίο αφορά η ειδοποίηση καταστροφής ή απόσυρσης και/ή ανάκλησης, να υποβάλει το εν λόγω προϊόν σε εξέταση, δοκιμή και/ή έλεγχο.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο.
02 - Συνοπτικός τίτλος.
03 - Ερμηνεία.
04 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
05 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
06 - Εποπτεία της αγοράς.
07 - Εξουσίες της αρμόδιας αρχής.
08 - Εμπιστευτικότητα πληροφοριών - Επαγγελματικό απόρρητο.
09 - Αγορά δείγματος προϊόντος.
10 - Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών.
11 - Ένταλμα λήψης δειγμάτων προϊόντος.
12 - Αίτηση για διάταγμα επιστροφής προϊόντων.
13 - Ειδοποίηση συμμόρφωσης και λήψη μέτρων.
14 - Ειδοποίηση απόσυρσης και/ή ανάκλησης και/ή καταστροφής.
15 - Προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.
16 - Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους.
17 - Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης για λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρα 13 και 14 μέτρων.
18 - Παραβάσεις.
19 - Επιβολή διοικητικού προστίμου.
20 - Διαδικασία επιβολής, υπολογισμού και είσπραξης προστίμων.
21 - Ιεραρχική προσφυγή εναντίον απόφασης της αρμόδιας αρχής.
22 - Ποινικά αδικήματα.
23 - Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης.
24 - Ανάκτηση εξόδων αρμόδιας αρχής.
25 - Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων εποπτείας της αγοράς.
26 - Προστασία των λειτουργών της αρμόδιας αρχής από πολιτική ή ποινική δίωξη.
27 - Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate.
28 - Επίδοση εγγράφων.
29 - Υποβολή και διερεύνηση καταγγελιών.
30 - Έκδοση Κανονισμών.
31 - Ευθύνη εργοδοτών.
32 - Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις.
33 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο