29 – Υποβολή και διερεύνηση καταγγελιών.

Νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2024”

28.-(1) Οι καταναλωτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή καταγγελίες σχετικά με την ασφάλεια κάποιου προϊόντος, τις δραστηριότητες ελέγχου και εποπτείας που σχετίζονται με συγκεκριμένα προϊόντα, καθώς και τις περιπτώσεις στις οποίες τα διορθωτικά μέτρα που προσφέρονται στους καταναλωτές στην περίπτωση ανακλήσεων προϊόντων δεν είναι ικανοποιητικά.

(2) Η αρμόδια αρχή προβαίνει σε περαιτέρω αξιολόγηση της αναγκαιότητας διερεύνησης των καταγγελιών που προβλέπονται στο εδάφιο (1), λαμβάνοντας υπόψη ιδίως-

(α) το δημόσιο συμφέρον·

(β) τις επιπτώσεις ή πιθανές επιπτώσεις στο καταναλωτικό κοινό·

(γ) τις επιπτώσεις ή πιθανές επιπτώσεις σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού·

(δ) την προστασία των καταναλωτών· και

(ε) το αποτέλεσμα που προσδοκάται από την παρέμβασή της σε συγκεκριμένη υπόθεση:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή, αν κρίνει μη αναγκαία τη διερεύνηση καταγγελίας βάσει των ανωτέρω, ενημερώνει σχετικά τον καταγγέλλοντα.

(3) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι καταγγελίες που προβλέπονται στο εδάφιο (1) εξετάζονται δεόντως και παρέχει στον καταγγέλλοντα πληροφορίες σχετικά με τη διερεύνηση της καταγγελίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη, στην εθνική νομοθεσία, διαδικασία.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Προοίμιο.
02 - Συνοπτικός τίτλος.
03 - Ερμηνεία.
04 - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
05 - Σκοπός του παρόντος Νόμου.
06 - Εποπτεία της αγοράς.
07 - Εξουσίες της αρμόδιας αρχής.
08 - Εμπιστευτικότητα πληροφοριών - Επαγγελματικό απόρρητο.
09 - Αγορά δείγματος προϊόντος.
10 - Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών.
11 - Ένταλμα λήψης δειγμάτων προϊόντος.
12 - Αίτηση για διάταγμα επιστροφής προϊόντων.
13 - Ειδοποίηση συμμόρφωσης και λήψη μέτρων.
14 - Ειδοποίηση απόσυρσης και/ή ανάκλησης και/ή καταστροφής.
15 - Προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο.
16 - Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους.
17 - Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης για λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρα 13 και 14 μέτρων.
18 - Παραβάσεις.
19 - Επιβολή διοικητικού προστίμου.
20 - Διαδικασία επιβολής, υπολογισμού και είσπραξης προστίμων.
21 - Ιεραρχική προσφυγή εναντίον απόφασης της αρμόδιας αρχής.
22 - Ποινικά αδικήματα.
23 - Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης.
24 - Ανάκτηση εξόδων αρμόδιας αρχής.
25 - Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων εποπτείας της αγοράς.
26 - Προστασία των λειτουργών της αρμόδιας αρχής από πολιτική ή ποινική δίωξη.
27 - Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate.
28 - Επίδοση εγγράφων.
29 - Υποβολή και διερεύνηση καταγγελιών.
30 - Έκδοση Κανονισμών.
31 - Ευθύνη εργοδοτών.
32 - Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις.
33 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο