02 -Ερμηνεία

Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024

Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το
άρθρο 2 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών
Νόμου·

«διοργανωτές» σημαίνει τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία σχηματίζουν μία επιτροπή πολιτών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, υπεύθυνη για την υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

«Επιτροπή Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών» ή «Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που
συστήνεται δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου·

«επίσημος διαδικτυακός τόπος πρωτοβουλίας πολιτών» σημαίνει το διαδικτυακό τόπο που
υποδεικνύει το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Νόμου∙

«πρωτοβουλία πολιτών» σημαίνει πρωτοβουλία η οποία δημοσιεύεται μέσω του επίσημου
διαδικτυακού τόπου πρωτοβουλίας πολιτών, και η οποία με την εξασφάλιση υποστήριξης από
συγκεκριμένο αριθμό υπογραφόντων, δεσμεύει την κυβέρνηση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
της, να αναλάβει δράση, όπως προβλέπεται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«υπογράφοντες» σημαίνει άτομα τα οποία υποστηρίζουν μία συγκεκριμένη πρωτοβουλία
πολιτών με τη συμπλήρωση δήλωσης υποστήριξης της εν λόγω πρωτοβουλίας και τα οποία
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου.

Τέλος

Περιεχόμενα

00-Προοίμιο
01 - Συνοπτικός τίτλος
02 -Ερμηνεία
03 - Σκοπός
04 - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου
05-Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών
06 - Αρμοδιότητα της Επιτροπής
07 - Σύγκληση συνεδρίας και λήψη αποφάσεων για δημοσίευση πρωτοβουλίας πολιτών
08 -Προσωπικό της Επιτροπής και υλικοτεχνική υποδομή
09 - Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής
10 - Επίσημος διαδικτυακός τόπος πρωτοβουλίας πολιτών
11 - Υποχρεώσεις διοργανωτών και υπογραφόντων
12 -Υποβολή προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και διαδικασία εξέτασης από την Επιτροπή
13 - Δημοσίευση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών
14 - Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης
15 - Προϋποθέσεις για επίσημη απάντηση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
16 - Προϋποθέσεις για επίσημη εξέταση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
17 - Επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης
18 - Διαδικασία για την απάντηση πρωτοβουλίας πολιτών
19 - Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών
20 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
21 - Επιβολή διοικητικού προστίμου
22 - Έκδοση Κανονισμών
23 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο