00-Προοίμιο

Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024

Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για τα κράτη σχετικά με την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής στις δημόσιες υποθέσεις, τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το νομικό καθεστώς των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρώπη, τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, και τη διαβουλευτική δημοκρατία, τη σύσταση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την ανοικτή διακυβέρνηση, τον κώδικα ορθής πρακτικής για τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, της Διάσκεψης διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων, και τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ-ODIHR) και της Επιτροπής της Βενετίας και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προώθηση της δραστηριοποίησης και της αποτελεσματικής συμμετοχής των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες χάραξης δημόσιας πολιτικής (εφεξής «συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»), η συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να διασφαλίζεται στις διαδικασίες χάραξης δημόσιας πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στη χάραξη δημόσιας πολιτικής στηρίζει τη συμμετοχή στις εκλογές και ενθαρρύνει τους πολίτες να συμμετέχουν στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο εκστρατειών και θέτοντας υποψηφιότητα,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συμμετοχή στη χάραξη δημόσιας πολιτικής θα πρέπει να είναι συμπεριληπτική και να αντικατοπτρίζει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη δημογραφική διαμόρφωση και την ποικιλομορφία μιας εκλογικής περιφέρειας, καθώς και τις ανάγκες των υποεκπροσωπούμενων ομάδων ή των ατόμων με αναπηρία,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χρήση νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής, όπως οι διαδικτυακές πλατφόρμες και τα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μπορεί να στηρίξει την ενισχυμένη αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών και των κυβερνήσεών τους,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου αξιολογεί τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη συμμετοχικότητα των νομοθετικών διαδικασιών και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών ως στοιχείο του σεβασμού του κράτους δικαίου και σε αρκετές περιπτώσεις έχει απευθύνει συστάσεις σε μεμονωμένα κράτη μέλη σχετικά με το θέμα αυτό,

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

 

 

Τέλος

Περιεχόμενα

00-Προοίμιο
01 - Συνοπτικός τίτλος
02 -Ερμηνεία
03 - Σκοπός
04 - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου
05-Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών
06 - Αρμοδιότητα της Επιτροπής
07 - Σύγκληση συνεδρίας και λήψη αποφάσεων για δημοσίευση πρωτοβουλίας πολιτών
08 -Προσωπικό της Επιτροπής και υλικοτεχνική υποδομή
09 - Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής
10 - Επίσημος διαδικτυακός τόπος πρωτοβουλίας πολιτών
11 - Υποχρεώσεις διοργανωτών και υπογραφόντων
12 -Υποβολή προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και διαδικασία εξέτασης από την Επιτροπή
13 - Δημοσίευση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών
14 - Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης
15 - Προϋποθέσεις για επίσημη απάντηση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
16 - Προϋποθέσεις για επίσημη εξέταση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
17 - Επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης
18 - Διαδικασία για την απάντηση πρωτοβουλίας πολιτών
19 - Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών
20 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
21 - Επιβολή διοικητικού προστίμου
22 - Έκδοση Κανονισμών
23 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο