19 – Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών

Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024

(1) Το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη ενημερώνει τον/την κατά περίπτωση καθ’ ύλην
αρμόδιο/α Υπουργό.
(2) Ο/Η κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιος/α Υπουργός, σε συνεργασία με το Γραφείο του
Επιτρόπου του Πολίτη, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) εβδομάδες από
τη λήψη της ενημέρωσης, σύμφωνα με το εδάφιο (1), διεξάγει διευρυμένη δημόσια συζήτηση,
παρουσία των διοργανωτών, άλλων ανεξάρτητων αξιωματούχων, εκπροσώπων οργανωμένων
συνόλων και οποιονδήποτε άλλων φυσικών και/ή νομικών προσώπων, με σκοπό την εξέταση
της πρωτοβουλίας πολιτών.
(3) Ο/Η κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιος/α Υπουργός, εντός προθεσμίας που δεν
υπερβαίνει τις τέσσερις (4) εβδομάδες από τη διεξαγωγή της διευρυμένης δημόσια συζήτηση,
σύμφωνα με το εδάφιο (2), αποστέλλει στο Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη
εμπεριστατωμένο και δεόντως αιτιολογημένο σχέδιο δράσης, αναφορικά με τις ενέργειες στις
οποίες η κυβέρνηση θα προβεί, αναφορικά με την πρωτοβουλία πολιτών:
(4) Το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τη μία (1)
εβδομάδα από τη λήψη του εμπεριστατωμένου και δεόντως αιτιολογημένου σχεδίου δράσης,
ενημερώνει τους διοργανωτές της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών για το σχέδιο δράσης
και το δημοσιεύει στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της πρωτοβουλίας πολιτών.

Τέλος

Περιεχόμενα

00-Προοίμιο
01 - Συνοπτικός τίτλος
02 -Ερμηνεία
03 - Σκοπός
04 - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου
05-Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών
06 - Αρμοδιότητα της Επιτροπής
07 - Σύγκληση συνεδρίας και λήψη αποφάσεων για δημοσίευση πρωτοβουλίας πολιτών
08 -Προσωπικό της Επιτροπής και υλικοτεχνική υποδομή
09 - Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής
10 - Επίσημος διαδικτυακός τόπος πρωτοβουλίας πολιτών
11 - Υποχρεώσεις διοργανωτών και υπογραφόντων
12 -Υποβολή προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και διαδικασία εξέτασης από την Επιτροπή
13 - Δημοσίευση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών
14 - Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης
15 - Προϋποθέσεις για επίσημη απάντηση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
16 - Προϋποθέσεις για επίσημη εξέταση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
17 - Επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης
18 - Διαδικασία για την απάντηση πρωτοβουλίας πολιτών
19 - Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών
20 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
21 - Επιβολή διοικητικού προστίμου
22 - Έκδοση Κανονισμών
23 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο