20 – Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024

(1) Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι εμπλεκόμενοι φορείς
τηρούν τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των
Δεδομένων αυτών Νόμο.

(2) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για δεδομένη πρωτοβουλία πολιτών
δε χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο σκοπό πλην της υποστήριξης της δεδομένης
πρωτοβουλίας για την οποία λήφθηκαν και την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης,
σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος Νόμου.

(3) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), όλες οι δηλώσεις υποστήριξης που
λήφθηκαν καθώς και οποιαδήποτε αντίγραφα καταστρέφονται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών
από την ημερομηνία ενημέρωση του Γραφείου του Επιτρόπου του Πολίτη για τα αποτελέσματα
του ελέγχου και πιστοποίησης του αριθμό των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης από την
αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου.

(4) Οι δηλώσεις υποστήριξης για δεδομένη πρωτοβουλία πολιτών μπορούν να διατηρούνται
πέραν του χρονικού ορίου που τίθεται στο εδάφιο (3), εάν είναι απαραίτητο λόγω δικαστικής ή
διοικητικής διαδικασίας σε σχέση με δεδομένη πρωτοβουλία πολιτών. Το γραφείο του
Επιτρόπου του Πολίτη καταστρέφει όλες τις δηλώσεις υποστήριξης το αργότερο εντός τεσσάρων

(4) εβδομάδων μετά την ημερομηνία λήψης τελεσίδικης απόφασης, σε σχέση με την εν λόγω
διαδικασία.

Τέλος

Περιεχόμενα

00-Προοίμιο
01 - Συνοπτικός τίτλος
02 -Ερμηνεία
03 - Σκοπός
04 - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου
05-Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών
06 - Αρμοδιότητα της Επιτροπής
07 - Σύγκληση συνεδρίας και λήψη αποφάσεων για δημοσίευση πρωτοβουλίας πολιτών
08 -Προσωπικό της Επιτροπής και υλικοτεχνική υποδομή
09 - Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής
10 - Επίσημος διαδικτυακός τόπος πρωτοβουλίας πολιτών
11 - Υποχρεώσεις διοργανωτών και υπογραφόντων
12 -Υποβολή προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και διαδικασία εξέτασης από την Επιτροπή
13 - Δημοσίευση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών
14 - Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης
15 - Προϋποθέσεις για επίσημη απάντηση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
16 - Προϋποθέσεις για επίσημη εξέταση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
17 - Επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης
18 - Διαδικασία για την απάντηση πρωτοβουλίας πολιτών
19 - Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών
20 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
21 - Επιβολή διοικητικού προστίμου
22 - Έκδοση Κανονισμών
23 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο