07 – Σύγκληση συνεδρίας και λήψη αποφάσεων για δημοσίευση πρωτοβουλίας πολιτών

Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024

(1) Ο Πρόεδρος συγκαλεί σε συνεδρία την Επιτροπή, το συντομότερο δυνατόν, από την
υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών.

(2) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς όλα τα μέλη της Επιτροπής,
επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία συνεδρίας:
Νοείται ότι, η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις ή πρόσκληση δύναται να
αποσταλεί στα μέλη της Επιτροπής εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν την καθορισθείσα για
συνεδρία ημερομηνία.

(3) Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρία παρίσταται ο/η Πρόεδρος ή
Αντιπρόεδρος, ο/η Υπεύθυνος/η της Ακαδημίας της Νομικής Υπηρεσίας και ο/η Διευθυντής/ρια
του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης:
Νοείται ότι όλα τα μέλη δύναται να εκπροσωπούνται σε έκτακτες και δικαιολογημένες
περιπτώσεις, από δεόντως εξουσιοδοτημένα άτομα.

(4) Οι συνεδρίες της Επιτροπής δύνανται να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα,
συμπεριλαμβανομένης της τηλεδιάσκεψης ή άλλων οπτικοακουστικών μέσων.

(5) Η απόφαση της Επιτροπής για έγκριση δημοσίευσης προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών,
σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Νόμου, λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων
μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του, ο
Αντιπρόεδρος, έχει νικώσα ψήφο.

(6) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου της
συνεδρίασης προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος.

(7) Τηρούνται συνοπτικά πρακτικά των εργασιών κάθε συνεδρίασης, από υπάλληλο του
Γραφείου του Επιτρόπου του Πολίτη, όπου καταγράφονται οι αποφάσεις της Επιτροπής.

(8) Τα πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, κατόπιν έγκρισης των μελών της Επιτροπής,
το συντομότερο δυνατόν, και δημοσιεύονται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Γραφείο του
Επιτρόπου του Πολίτη.

Τέλος

Περιεχόμενα

00-Προοίμιο
01 - Συνοπτικός τίτλος
02 -Ερμηνεία
03 - Σκοπός
04 - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου
05-Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών
06 - Αρμοδιότητα της Επιτροπής
07 - Σύγκληση συνεδρίας και λήψη αποφάσεων για δημοσίευση πρωτοβουλίας πολιτών
08 -Προσωπικό της Επιτροπής και υλικοτεχνική υποδομή
09 - Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής
10 - Επίσημος διαδικτυακός τόπος πρωτοβουλίας πολιτών
11 - Υποχρεώσεις διοργανωτών και υπογραφόντων
12 -Υποβολή προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και διαδικασία εξέτασης από την Επιτροπή
13 - Δημοσίευση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών
14 - Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης
15 - Προϋποθέσεις για επίσημη απάντηση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
16 - Προϋποθέσεις για επίσημη εξέταση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
17 - Επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης
18 - Διαδικασία για την απάντηση πρωτοβουλίας πολιτών
19 - Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών
20 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
21 - Επιβολή διοικητικού προστίμου
22 - Έκδοση Κανονισμών
23 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο