21 – Επιβολή διοικητικού προστίμου

Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024

(1) Ο Επίτροπος του Πολίτη δύναται να επιβάλει, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος
άρθρου, σε διοργανωτή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα:

(α) Διοικητικό πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€2,000), εάν με ψεύτικες πληροφορίες ή με
άλλο δόλιο τρόπο διαπιστωθεί ότι ο διοργανωτής εξαπατά τους πολίτες, σε σχέση με
συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών, με στόχο να επιτύχει τη συμπλήρωση δήλωσης
υποστήριξης της·

(β) διοικητικό πρόστιμο μέχρι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4,000), εάν ο διοργανωτής υποβάλει
δήλωση υποστήριξης συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών με στοιχεία πολίτη χωρίς την
έγκρισή του∙

(γ) διοικητικό πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδων ευρώ (€5,000), εάν με βία ή με απειλή βίας ο
διοργανωτής επιβάλλει σε πολίτη τη συμπλήρωση δήλωσης υποστήριξης συγκεκριμένης
πρωτοβουλίας πολιτών:

Νοείται ότι, τα ως άνω διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται σε διοργανωτή ανεξάρτητα από το εάν
συντρέχει ποινική ευθύνη και/ή επιβλήθηκε στο διοργανωτή διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των
προνοιών περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο και/ή δυνάμει άλλου νόμου που αφορά την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(2) Προτού επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), ο Επίτροπος του Πολίτη
ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο με γραπτή ειδοποίηση, για την πρόθεσή του να επιβάλει
το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να
ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της γραπτής, ειδοποίησης.

(3) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό
πρόστιμο, δυνάμει του παρόντος Νόμου, να καταβάλει στον Επίτροπο του Πολίτη το επιβληθέν
πρόστιμο, αυτός έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου
ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Κυπριακή Δημοκρατία.

Τέλος

Περιεχόμενα

00-Προοίμιο
01 - Συνοπτικός τίτλος
02 -Ερμηνεία
03 - Σκοπός
04 - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου
05-Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών
06 - Αρμοδιότητα της Επιτροπής
07 - Σύγκληση συνεδρίας και λήψη αποφάσεων για δημοσίευση πρωτοβουλίας πολιτών
08 -Προσωπικό της Επιτροπής και υλικοτεχνική υποδομή
09 - Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής
10 - Επίσημος διαδικτυακός τόπος πρωτοβουλίας πολιτών
11 - Υποχρεώσεις διοργανωτών και υπογραφόντων
12 -Υποβολή προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και διαδικασία εξέτασης από την Επιτροπή
13 - Δημοσίευση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών
14 - Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης
15 - Προϋποθέσεις για επίσημη απάντηση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
16 - Προϋποθέσεις για επίσημη εξέταση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
17 - Επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης
18 - Διαδικασία για την απάντηση πρωτοβουλίας πολιτών
19 - Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών
20 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
21 - Επιβολή διοικητικού προστίμου
22 - Έκδοση Κανονισμών
23 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο