05-Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών

Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024

5. Συστήνεται Επιτροπή Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών, η οποία αποτελείται από τα
ακόλουθα άτομα:
(α) Τον/την Επίτροπο του Πολίτη, ως Πρόεδρο∙
(β) Τον/τη Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, ως Αντιπρόεδρο∙
(γ) Τον/την Υπεύθυνο/η της Ακαδημίας της Νομικής Υπηρεσίας, ως μέλος∙
(δ) Τον/την Διευθυντή/ρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ως μέλος∙
(ε) Τον/την Πρόεδρο της Τάξη των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών της
Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων, και Τεχνών, ως μέλος∙
(ζ) Τον/την Πρόεδρο Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης που ασχολείται με θέματα κοινωνίας των
πολιτών, τον/την οποίο υποδεικνύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ως μέλος.

Τέλος

Περιεχόμενα

00-Προοίμιο
01 - Συνοπτικός τίτλος
02 -Ερμηνεία
03 - Σκοπός
04 - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου
05-Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών
06 - Αρμοδιότητα της Επιτροπής
07 - Σύγκληση συνεδρίας και λήψη αποφάσεων για δημοσίευση πρωτοβουλίας πολιτών
08 -Προσωπικό της Επιτροπής και υλικοτεχνική υποδομή
09 - Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής
10 - Επίσημος διαδικτυακός τόπος πρωτοβουλίας πολιτών
11 - Υποχρεώσεις διοργανωτών και υπογραφόντων
12 -Υποβολή προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και διαδικασία εξέτασης από την Επιτροπή
13 - Δημοσίευση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών
14 - Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης
15 - Προϋποθέσεις για επίσημη απάντηση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
16 - Προϋποθέσεις για επίσημη εξέταση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
17 - Επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης
18 - Διαδικασία για την απάντηση πρωτοβουλίας πολιτών
19 - Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών
20 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
21 - Επιβολή διοικητικού προστίμου
22 - Έκδοση Κανονισμών
23 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο