14 – Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης

Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024

(1) Άτομα τα οποία θέλουν να υποστηρίξουν προτεινόμενη πρωτοβουλία που έχει
δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Νόμου, δηλώνουν την υποστήριξή τους
με την συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης υποστήριξης στον επίσημο
διαδικτυακό τόπο πρωτοβουλίας πολιτών, η μορφή της οποίας καθορίζεται από το Γραφείο του
Επιτρόπου του Πολίτη και δημοσιεύεται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο πρωτοβουλίας πολιτών
και η οποία περιέχει τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ.

(2) Οι υπογράφοντες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν εγγραφεί
στον εκλογικό κατάλογο σύμφωνα με τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο ή πολίτες κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, σύμφωνα
με τον περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμο.

(3) Οι υπογράφοντες έχουν δικαίωμα να υποστηρίξουν συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών
μόνο μια φορά.

(4) Οι υπογράφοντες παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα τους σύμφωνα με τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων
Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης
Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο.

(5) Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώνονται από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες:

Νοείται ότι, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο πρωτοβουλίας πολιτών, αναγράφεται μόνο ο
αριθμός των υπογραφόντων.
Νοείται περαιτέρω ότι, στο τέλος της εν λόγω προθεσμίας αναγράφεται στον επίσημο
διαδικτυακό τόπο ότι η προθεσμία έληξε και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ότι δεν έχει συγκεντρωθεί ο
απαιτούμενος αριθμός δηλώσεων υποστήριξης.

Τέλος

Περιεχόμενα

00-Προοίμιο
01 - Συνοπτικός τίτλος
02 -Ερμηνεία
03 - Σκοπός
04 - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου
05-Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών
06 - Αρμοδιότητα της Επιτροπής
07 - Σύγκληση συνεδρίας και λήψη αποφάσεων για δημοσίευση πρωτοβουλίας πολιτών
08 -Προσωπικό της Επιτροπής και υλικοτεχνική υποδομή
09 - Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής
10 - Επίσημος διαδικτυακός τόπος πρωτοβουλίας πολιτών
11 - Υποχρεώσεις διοργανωτών και υπογραφόντων
12 -Υποβολή προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και διαδικασία εξέτασης από την Επιτροπή
13 - Δημοσίευση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών
14 - Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης
15 - Προϋποθέσεις για επίσημη απάντηση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
16 - Προϋποθέσεις για επίσημη εξέταση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
17 - Επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης
18 - Διαδικασία για την απάντηση πρωτοβουλίας πολιτών
19 - Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών
20 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
21 - Επιβολή διοικητικού προστίμου
22 - Έκδοση Κανονισμών
23 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο