Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024

Γραφείο Επιτρόπου Του Πολίτη

Το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της διαδικασίας της πρωτοβουλίας πολιτών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο δίδει τη δυνατότητα σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο σύμφωνα με τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, σύμφωνα με τον περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμο, να υποβάλουν πρωτοβουλία πολιτών, η οποία εφόσον εγκριθεί από την αρμόδια αρχή και συγκεντρώσει των απαιτούμενο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης, δεσμεύει την κυβέρνηση να:

(α) υποβάλει εμπεριστατωμένη και δεόντως αιτιολογημένη απάντηση, αναφορικά τις ενέργειες στις οποίες η κυβέρνηση προέβη και/ή προβαίνει και/ή θα προβεί ή ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, αναφορικά με την πρωτοβουλία πολιτών  (στους πεντακόσιους (500) υπογράφοντες) και

(β) διεξάγει διευρυμένη δημόσια συζήτηση, παρουσία των διοργανωτών, άλλων ανεξάρτητων αξιωματούχων, εκπροσώπων οργανωμένων συνόλων και οποιονδήποτε άλλων φυσικών και/ή νομικών προσώπων, με σκοπό την εξέταση της πρωτοβουλίας πολιτών και την υποβολή εμπεριστατωμένου και δεόντως αιτιολογημένου σχεδίου δράσης, αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες η κυβέρνηση θα προβεί, αναφορικά με την πρωτοβουλία πολιτών (στους πέντε χιλιάδες (5,000) υπογράφοντες).

Ο υπεύθυνος λειτουργός από τον οποίο τα επηρεαζόμενα μέρη και οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και διευκρινίσεις είναι ο Γιώργος Κυπριανού, Λειτουργός Γραφείου Επιτρόπου του Πολίτη, 22309013, gkyprianou@presidency.gov.cy.

 

Κυβέρνηση και Δημόσιος Τομέας
Πληθυσμός και Κοινωνία
Νομοσχέδιο
  • Ανοικτή
  • Αναρτήθηκε
    22 Απρ 2024 @ 12:00
  • Ανοικτή σε σχόλια ως
    17 Ιούν 2024 @ 0:00
  • 0 σχόλια

Περιεχόμενα

00-Προοίμιο 0 σχόλια
01 - Συνοπτικός τίτλος 0 σχόλια
02 -Ερμηνεία 0 σχόλια
03 - Σκοπός 0 σχόλια
04 - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου 0 σχόλια
05-Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών 0 σχόλια
06 - Αρμοδιότητα της Επιτροπής 0 σχόλια
07 - Σύγκληση συνεδρίας και λήψη αποφάσεων για δημοσίευση πρωτοβουλίας πολιτών 0 σχόλια
08 -Προσωπικό της Επιτροπής και υλικοτεχνική υποδομή 0 σχόλια
09 - Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής 0 σχόλια
10 - Επίσημος διαδικτυακός τόπος πρωτοβουλίας πολιτών 0 σχόλια
11 - Υποχρεώσεις διοργανωτών και υπογραφόντων 0 σχόλια
12 -Υποβολή προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και διαδικασία εξέτασης από την Επιτροπή 0 σχόλια
13 - Δημοσίευση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών 0 σχόλια
14 - Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης 0 σχόλια
15 - Προϋποθέσεις για επίσημη απάντηση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία 0 σχόλια
16 - Προϋποθέσεις για επίσημη εξέταση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία 0 σχόλια
17 - Επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης 0 σχόλια
18 - Διαδικασία για την απάντηση πρωτοβουλίας πολιτών 0 σχόλια
19 - Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών 0 σχόλια
20 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 0 σχόλια
21 - Επιβολή διοικητικού προστίμου 0 σχόλια
22 - Έκδοση Κανονισμών 0 σχόλια
23 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου 0 σχόλια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 0 σχόλια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο