ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024

Τα απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών είναι:


(α) ο τίτλος της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους
100 χαρακτήρες·


(β) η περιγραφή του σκοπού της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, για την οποία καλείται
να αναλάβει δράση η κυβέρνηση, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 500 χαρακτήρες:

Νοείται ότι οι διοργανωτές δύνανται να ανεβάσουν σε παράρτημα περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το αντικείμενο, τους στόχους και το πλαίσιο της προτεινόμενης πρωτοβουλίας
πολιτών·

(γ) τα πλήρη ονόματα, τον αριθμό ταυτοτήτων, τις ημερομηνίες γέννησης και τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις των πέντε μελών της επιτροπής πολιτών, με ειδική αναφορά στον/στην εκπρόσωπο
και τον/την αναπληρωτή/ρια εκπρόσωπο:

Νοείται ότι, η ρητή συγκατάθεση των διοργανωτών στην επεξεργασία των προσωπικών τους
δεδομένων, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για σκοπούς του παρόντος Νόμου, είναι
υποχρεωτική.

Τέλος

Περιεχόμενα

00-Προοίμιο
01 - Συνοπτικός τίτλος
02 -Ερμηνεία
03 - Σκοπός
04 - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου
05-Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών
06 - Αρμοδιότητα της Επιτροπής
07 - Σύγκληση συνεδρίας και λήψη αποφάσεων για δημοσίευση πρωτοβουλίας πολιτών
08 -Προσωπικό της Επιτροπής και υλικοτεχνική υποδομή
09 - Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής
10 - Επίσημος διαδικτυακός τόπος πρωτοβουλίας πολιτών
11 - Υποχρεώσεις διοργανωτών και υπογραφόντων
12 -Υποβολή προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και διαδικασία εξέτασης από την Επιτροπή
13 - Δημοσίευση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών
14 - Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης
15 - Προϋποθέσεις για επίσημη απάντηση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
16 - Προϋποθέσεις για επίσημη εξέταση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
17 - Επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης
18 - Διαδικασία για την απάντηση πρωτοβουλίας πολιτών
19 - Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών
20 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
21 - Επιβολή διοικητικού προστίμου
22 - Έκδοση Κανονισμών
23 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο