17 – Επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης

Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024

(1) Μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δηλώσεων υποστήριξης από τους
υπογράφοντες, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του παρόντος Νόμου, το Γραφείο του
Επιτρόπου του Πολίτη υποβάλει αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, για επαλήθευση των
δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν.

(2) Το Υπουργείο Εσωτερικών, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες
από την λήψη του αιτήματος για επαλήθευση, σύμφωνα με το εδάφιο (1), ενημερώνει το
Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη για τα αποτελέσματα του ελέγχου και πιστοποιεί τον αριθμό
των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης.

(3) Το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τη μία (1)
εβδομάδα από την λήψη του αποτελέσματος του ελέγχου και πιστοποίησης του αριθμού των
έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης, ενημερώνει τους διοργανωτές της προτεινόμενης
πρωτοβουλίας πολιτών για το αποτέλεσμα του ελέγχου των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης.

Τέλος

Περιεχόμενα

00-Προοίμιο
01 - Συνοπτικός τίτλος
02 -Ερμηνεία
03 - Σκοπός
04 - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου
05-Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών
06 - Αρμοδιότητα της Επιτροπής
07 - Σύγκληση συνεδρίας και λήψη αποφάσεων για δημοσίευση πρωτοβουλίας πολιτών
08 -Προσωπικό της Επιτροπής και υλικοτεχνική υποδομή
09 - Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής
10 - Επίσημος διαδικτυακός τόπος πρωτοβουλίας πολιτών
11 - Υποχρεώσεις διοργανωτών και υπογραφόντων
12 -Υποβολή προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και διαδικασία εξέτασης από την Επιτροπή
13 - Δημοσίευση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών
14 - Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης
15 - Προϋποθέσεις για επίσημη απάντηση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
16 - Προϋποθέσεις για επίσημη εξέταση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
17 - Επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης
18 - Διαδικασία για την απάντηση πρωτοβουλίας πολιτών
19 - Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών
20 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
21 - Επιβολή διοικητικού προστίμου
22 - Έκδοση Κανονισμών
23 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο