09 – Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής

Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024

(1) Ο Πρόεδρος της Επιτροπή, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και καθήκοντα:

(α) διαχειρίζεται τον επίσημο διαδικτυακό τόπο πρωτοβουλίας πολιτών και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του·

(β) μεριμνά ούτως ώστε να υπάρχει η απαραίτητη ενημέρωση των πολιτών σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες πολιτών μέσα από αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκδηλώσεις και άλλες συναφείς δράσεις·

(γ) συντονίζει τη διαδικασία για επαλήθευση των δηλώσεων συμμετοχής·

(δ) δημοσιεύει στον επίσημο διαδικτυακό τόπο πρωτοβουλίας πολιτών τις πρωτοβουλίες πολιτών, οι οποίες έχουν αποφασιστεί από την Επιτροπή ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου, για να δημοσιευθούν·

(ε) ενημερώνει τον επίσημο διαδικτυακό τόπο πρωτοβουλίας πολιτών αναλόγως της έκβασης έκαστης πρωτοβουλίας πολιτών·

(ζ) εποπτεύει την εφαρμογή της νομοθεσίας, συντονίζει τις λοιπές εργασίες που προκύπτουν και επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

 

 

Τέλος

Περιεχόμενα

00-Προοίμιο
01 - Συνοπτικός τίτλος
02 -Ερμηνεία
03 - Σκοπός
04 - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου
05-Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών
06 - Αρμοδιότητα της Επιτροπής
07 - Σύγκληση συνεδρίας και λήψη αποφάσεων για δημοσίευση πρωτοβουλίας πολιτών
08 -Προσωπικό της Επιτροπής και υλικοτεχνική υποδομή
09 - Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής
10 - Επίσημος διαδικτυακός τόπος πρωτοβουλίας πολιτών
11 - Υποχρεώσεις διοργανωτών και υπογραφόντων
12 -Υποβολή προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και διαδικασία εξέτασης από την Επιτροπή
13 - Δημοσίευση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών
14 - Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης
15 - Προϋποθέσεις για επίσημη απάντηση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
16 - Προϋποθέσεις για επίσημη εξέταση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
17 - Επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης
18 - Διαδικασία για την απάντηση πρωτοβουλίας πολιτών
19 - Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών
20 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
21 - Επιβολή διοικητικού προστίμου
22 - Έκδοση Κανονισμών
23 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο