12 -Υποβολή προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και διαδικασία εξέτασης από την Επιτροπή

Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024

(1) Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης από τους
υπογράφοντες σχετικά με προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, οι διοργανωτές υποβάλουν την
προτεινόμενη πρωτοβουλία ηλεκτρονικά, μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου
πρωτοβουλίας πολιτών, παρέχοντας τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, για να
εξεταστεί από την Επιτροπή Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών.
(2) Οι πληροφορίες που υποβάλλονται, δυνάμει του εδαφίου (1), υποβάλλονται στην ελληνική ή
τουρκική ή αγγλική γλώσσα.
(3) Εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, η
Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) σύσταση της επιτροπής πολιτών είναι σύμφωνη με το άρθρο 11 του παρόντος Νόμου∙
(β) η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών βρίσκεται εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της
κυβέρνησης∙
(γ) η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν αφορά παρόμοιο ή το ίδιο θέμα για το οποίο έχει
ήδη υποβληθεί ή δημοσιευθεί πρωτοβουλία πολιτών∙
(δ) η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν είναι έκδηλα καταχρηστική, επιπόλαια ή
κακόβουλη∙
(ε) η προτεινόμενη πρωτοβουλία δεν αντίκειται, σε θεμελιώδες Άρθρο του Συντάγματος και/ή
στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, ως αυτά κατοχυρώνονται στα Άρθρα 6
έως 35 του Συντάγματος∙
(ζ) η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν αντίκειται σε νόμους που θεσπίζονται, πράξεις
που διενεργούνται ή μέτρα που λαμβάνονται από τη Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία
καθίστανται αναγκαία από τις υποχρεώσεις της ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ούτε αντίκειται σε Κανονισμούς, Οδηγίες, Αποφάσεις ή άλλες πράξεις ή δεσμευτικά μέτρα
νομοθετικού χαρακτήρα που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τα θεσμικά της
όργανα ή από τα αρμόδια της σώματα στη βάση των συνθηκών που ιδρύουν την Ευρωπαϊκή
Ένωση:
Νοείται ότι, η προτεινόμενη πρωτοβουλία δύναται να καλεί την κυβέρνηση να υποστηρίξει, στα
πλαίσια της συμμετοχής της στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλαγές σε Κανονισμούς,
Οδηγίες, Αποφάσεις ή άλλες πράξεις ή δεσμευτικά μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα που
θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τα θεσμικά της όργανα ή από τα αρμόδια της
σώματα στη βάση των συνθηκών που ιδρύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση∙
(η) η προτεινόμενη πρωτοβο

Τέλος

Περιεχόμενα

00-Προοίμιο
01 - Συνοπτικός τίτλος
02 -Ερμηνεία
03 - Σκοπός
04 - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου
05-Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών
06 - Αρμοδιότητα της Επιτροπής
07 - Σύγκληση συνεδρίας και λήψη αποφάσεων για δημοσίευση πρωτοβουλίας πολιτών
08 -Προσωπικό της Επιτροπής και υλικοτεχνική υποδομή
09 - Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής
10 - Επίσημος διαδικτυακός τόπος πρωτοβουλίας πολιτών
11 - Υποχρεώσεις διοργανωτών και υπογραφόντων
12 -Υποβολή προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και διαδικασία εξέτασης από την Επιτροπή
13 - Δημοσίευση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών
14 - Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης
15 - Προϋποθέσεις για επίσημη απάντηση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
16 - Προϋποθέσεις για επίσημη εξέταση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
17 - Επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης
18 - Διαδικασία για την απάντηση πρωτοβουλίας πολιτών
19 - Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών
20 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
21 - Επιβολή διοικητικού προστίμου
22 - Έκδοση Κανονισμών
23 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο