13 – Δημοσίευση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών

Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2024

(1) Η Επιτροπή για την Εξέταση Πρωτοβουλίας Πολιτών:

α) σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (3), του
άρθρου 12, εγκρίνει τη δημοσίευση στον επίσημο διαδικτυακό τόπο πρωτοβουλίας πολιτών,
συνοδευόμενη από τον τίτλο της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, την περιγραφή του
σκοπού της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, τα παράρτημα με περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, τους στόχους και το πλαίσιο της προτεινόμενης
πρωτοβουλίας πολιτών, τα πλήρη ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του/της
εκπροσώπου και του/της αναπληρωτή/ριας εκπροσώπου, και ενημερώνει τους διοργανωτές
σχετικά∙
(β) σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (3), του
άρθρου 12, απορρίπτει τη δημοσίευση και ενημερώνει τους διοργανωτές σχετικά, αναφέροντας
τους λόγους απόρριψης.

Τέλος

Περιεχόμενα

00-Προοίμιο
01 - Συνοπτικός τίτλος
02 -Ερμηνεία
03 - Σκοπός
04 - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου
05-Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών
06 - Αρμοδιότητα της Επιτροπής
07 - Σύγκληση συνεδρίας και λήψη αποφάσεων για δημοσίευση πρωτοβουλίας πολιτών
08 -Προσωπικό της Επιτροπής και υλικοτεχνική υποδομή
09 - Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής
10 - Επίσημος διαδικτυακός τόπος πρωτοβουλίας πολιτών
11 - Υποχρεώσεις διοργανωτών και υπογραφόντων
12 -Υποβολή προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και διαδικασία εξέτασης από την Επιτροπή
13 - Δημοσίευση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών
14 - Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης
15 - Προϋποθέσεις για επίσημη απάντηση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
16 - Προϋποθέσεις για επίσημη εξέταση αναφορικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία
17 - Επαλήθευση και πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης
18 - Διαδικασία για την απάντηση πρωτοβουλίας πολιτών
19 - Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών
20 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
21 - Επιβολή διοικητικού προστίμου
22 - Έκδοση Κανονισμών
23 - Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο