22 – Προσθήκη νέου άρθρου 58, στο βασικό Νόμο

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022»

22. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη νέου άρθρου 58 με τίτλο «Εξουσίες Γενικού Εφόρου για έλεγχο ως ακολούθως:

«58. (1) Ανεξαρτήτως των προνοιών του παρόντος νόμου, ο Γενικός Έφορος έχει την ευθύνη ή/και το καθήκον :

(α) διεξαγωγής ανάλυσης και συνεχούς παρακολούθησης κινδύνου για αδικήματα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με σωματείο ή ίδρυμα ή Ομοσπονδία ή Ένωση από το μητρώο όλων των επαρχιών.

(β) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) το άρθρου (50) να διεξάγει έρευνα δέουσας επιμέλειας σε σχέση με σωματείο ή ίδρυμα ή ομοσπονδία ή ένωση για το οποία έχει προκύψει υψηλός κίνδυνος στη βάση της παραγράφου (α).

(γ) τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018), να διεξάγει τέτοιες δραστηριότητες ή να δημοσιεύει τέτοιες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών πληροφοριών, που αφορούν σωματεία, ιδρύματα, ομοσπονδίες και ενώσεις, όπως κρίνει σκόπιμο για ενημέρωση του κοινού σε σχέση με το επίπεδο συμμόρφωσης του συνόλου του μητρώου ή μέρους αυτού

(δ) να χρησιμοποιεί όλες τις πληροφορίες που το σωματείο ή ίδρυμα ή ομοσπονδία ή ένωση έχει προσκομίσει στον Έφορο στη βάση των υποχρεώσεων αν δεν υπάρχει η πληροφορία να ζητεί από τον Έφορο να την απαιτήσει ή / και να απευθύνεται ο ίδιος το σωματείο ή ίδρυμα ή ομοσπονδία ή ένωση.

(ε) να ζητά επιπλέον πληροφορίες από το σωματείο ή ίδρυμα ή ομοσπονδία ή ένωση  που θα αποδεικνύουν την συμμόρφωση του με τους  Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Νοείται ότι ο Γενικός Έφορος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίζει τα στοιχεία αυτά από τις αρμόδιες εποπτικές ή αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης για προσκόμιση των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Γενικός Έφορος δύναται να επιβάλει  στο σωματείο, ή ίδρυμα, ή ομοσπονδία ή/και ένωση, διοικητικό πρόστιμο που δεν ξεπερνά τα  €1000 καθώς και επιπλέον διοικητικό πρόστιμο που δεν ξεπερνά τα €100. ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός Τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού Νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 11
10 - Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού Νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 44
16 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Α στον βασικό νόμο
17 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Β στον βασικό νόμο
18 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού Νόμου
20 - Τροποίηση του άρθρου 51 του βασικού Νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού Νόμου
22 - Προσθήκη νέου άρθρου 58, στο βασικό Νόμο

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο