13 – Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022»

13. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με:

(α) την τροποποίηση του εδαφίου (2) με την αντικατάσταση της λέξης «διαλύεται» με την φράση «τίθεται υπό διάλυση».

(β) την προσθήκη αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (2) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (3) έως (5).

«(3) Το ίδρυμα τίθεται υπό διάλυση με απόφαση του Εφόρου, αν η επωνυμία  του ιδρύματος  έχει αναρτηθεί από τον Έφορο, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 56 στους τελικούς πίνακες των υπό διάλυση ιδρυμάτων.

(4) Ίδρυμα για το οποίο λήφθηκε απόφαση διάλυσης δυνάμει των προνοιών του παρόντος άρθρου, τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης, θεωρείται υφιστάμενο.

(5) Όταν ένα ίδρυμα τεθεί υπό διάλυση, τότε ο Έφορος δημοσιεύει το γεγονός σε δύο ημερήσιες εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν στην Δημοκρατία και καλεί τυχόν πιστωτές να δηλώσουν στον Έφορο ότι το ίδρυμα τους οφείλει ποσά.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός Τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού Νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 11
10 - Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού Νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 44
16 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Α στον βασικό νόμο
17 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Β στον βασικό νόμο
18 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού Νόμου
20 - Τροποίηση του άρθρου 51 του βασικού Νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού Νόμου
22 - Προσθήκη νέου άρθρου 58, στο βασικό Νόμο

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο