02 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022»

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής:

(α) με την αντικατάσταση του ακόλουθου όρου και της ερμηνείας του ως ακολούθως –

«μη κερδοσκοπικό», σε σχέση με σωματείο ή ίδρυμα ή ομοσπονδία ή ένωση, σημαίνει σωματείο ή ίδρυμα ή ομοσπονδία ή ένωση που δεν έχει ως πρωταρχικό στόχο την επίτευξη κέρδους ή χρηματικών ωφελημάτων, και που όταν παράγεται χρηματικό όφελος από τις οικονομικές δραστηριότητες του, αυτό επενδύεται ή χρησιμοποιείται για τη συνέχιση της λειτουργίας και επίτευξη των σκοπών του και σε καμιά περίπτωση δεν διανέμεται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο μεταξύ των μελών, των ιδρυτών, της διοίκησης ή των αξιωματούχων του.

(β) Με την προσθήκη της λέξης «φυσικά» πριν την λέξη «πρόσωπα» στην ερμηνεία του όρου «σωματείο».

(γ) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων όρων και της ερμηνείας τους.

«εκτιμητής» σημαίνει αδειούχο εκτιμητή, ο οποίος είναι εγγεγραµµένο µέλος στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου δυνάμει του περί Επιστημονικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου∙

«επαγγελματικός σύνδεσμος» σημαίνει  σωματείο όπου τα μέλη  ασχολούνται με παρόμοιας φύσης επάγγελμα ή επιτήδευμα και δεν περιλαμβάνει συνδικαλιστικές οργανώσεις που δύνανται να εγγραφούν στη βάση του περί Συντεχνιών Νόμο.

«μέσα επίτευξης» σημαίνει το σύνολο των δραστηριοτήτων και δράσεων και ενεργειών που ένα σωματείο ή ίδρυμα ή ομοσπονδία ή ένωση ασκεί για την εκπλήρωση των σκοπών του∙

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός Τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού Νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 11
10 - Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού Νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 44
16 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Α στον βασικό νόμο
17 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Β στον βασικό νόμο
18 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού Νόμου
20 - Τροποίηση του άρθρου 51 του βασικού Νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού Νόμου
22 - Προσθήκη νέου άρθρου 58, στο βασικό Νόμο

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο