17 – Προσθήκη του νέου άρθρου 46Β στον βασικό νόμο

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022»

17. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 46Α αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 46Β με τίτλο «Επαναφορά μετά την διαγραφή»:

«46Β.-(1) Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την επαναφορά στο μητρώο σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας ή ένωσης που  διαγράφηκε από το μητρώο, εντός πέντε ετών από την ημερομηνία της διαγραφής του, μετά από αίτηση που γίνεται από τον εκκαθαριστή ή από τον Γενικό Έφορο ή τον Έφορο ή οποιουδήποτε πιστωτή του σωματείου ή ιδρύματος ή Ομοσπονδίας ή/και Ένωσης  ή οποιουδήποτε έχει υποστεί ζημιά από τις πράξεις του σωματείου ή ιδρύματος ή του εκκαθαριστή πριν τη διάλυση του, εφόσον αποδειχθεί ότι:

α) δεν ακολουθήθηκαν οι πρόνοιες του παρόντος νόμου ή/και του καταστατικού του σωματείου ή ιδρύματος ή Ομοσπονδίας ή/και Ένωση, κατά την εκκαθάριση με αποτέλεσμα να υποστεί οικονομική βλάβη ή/και ζημιά οιοδήποτε πρόσωπο ή/και

β) το σωματείο ή ίδρυμα ή Ομοσπονδία ή/και Ένωση, παρά την ύπαρξη περιουσίας δεν κατέβαλε τα χρέη του προς οιοδήποτε πιστωτή ή/και

γ) υπήρξε αδικαιολόγητη διάκριση στην αντιμετώπιση των πιστωτών του σωματείου ή ιδρύματος ή Ομοσπονδία ή/και Ένωση ή/και

δ) η επαναφορά επιβάλλεται για σκοπούς προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή/και των οικονομικών συμφερόντων της Δημοκρατίας.

Νοείται πως για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο Έφορος δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, την επαναφορά.

(2) Η επαναφορά δύναται να έχει περιορισμένη χρονική ισχύ και τερματίζεται με την έκλειψη του λόγου που οδήγησε στην επαναφορά.

Νοείται ότι η επαναφορά δεν παρέχει στο σωματείο ή ίδρυμα ή ομοσπονδία ή/και ένωση το δικαίωμα λειτουργίας, παρά μόνο του επιτρέπει να ενεργήσει προς άρση του λόγου για τον οποίο έγινε η επαναφορά του.

Νοείται ότι με την αποκατάσταση του λόγου επαναφοράς το σωματείο διαγράφεται εκ νέου από το μητρώο.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός Τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού Νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 11
10 - Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού Νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 44
16 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Α στον βασικό νόμο
17 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Β στον βασικό νόμο
18 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού Νόμου
20 - Τροποίηση του άρθρου 51 του βασικού Νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού Νόμου
22 - Προσθήκη νέου άρθρου 58, στο βασικό Νόμο

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο