09 – Τροποποίηση του άρθρου 11

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022»

9. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με:

(α)  Αντικατάσταση της λέξης «διάλυσης» στον πλαγιότιτλο με την λέξη «διαγραφή»

Τα εδάφια (1) και (2) αντικαθίστανται με το ακόλουθο εδάφιο:

(β) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ένταξης του σωματείου σε καθεστώς διάλυσης, ή εκκαθάρισης ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαγραφή του σωματείου, σημειώνονται στο Μητρώο παραπλεύρως της εγγραφής με τις λέξεις «Υπό διάλυση», «Υπό εκκαθάρισης» και «Διαγράφηκε»

Νοείται ότι στην περίπτωση που το σωματείο βρίσκεται σε κατάσταση «εκκαθάρισης» τότε στο μητρώο σημειώνονται τα ονόματα των εκκαθαριστών

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός Τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού Νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 11
10 - Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού Νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 44
16 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Α στον βασικό νόμο
17 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Β στον βασικό νόμο
18 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού Νόμου
20 - Τροποίηση του άρθρου 51 του βασικού Νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού Νόμου
22 - Προσθήκη νέου άρθρου 58, στο βασικό Νόμο

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο