10 – Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2022»

10. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου, τροποποιείται με:

(α) Την αντικατάσταση του τίτλου του άρθρου από «Διάλυση σωματείου» σε «Διαδικασία διάλυσης σωματείου».

(β) Την τροποποίηση του εδαφίου (1) με την αντικατάσταση της λέξης διαλύεται στην πρώτη γραμμή με τις λέξεις «τίθεται υπό διάλυση»

(γ) την τροποποίηση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) με την προσθήκη της  φράσης «με απόφαση του Εφόρου» πριν από την φράση «όταν τα μέλη του μειωθούν».

(δ) με προσθήκη μετά την παράγραφο (β) στο εδάφιο (1) νέας παραγράφου  (γ) ως ακολούθως:

«(γ) Με απόφαση του Εφόρου όταν η επωνυμία του σωματείου έχει αναρτηθεί από τον Έφορο, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 56, στους τελικούς πίνακες των υπό διάλυση σωματείων»

Με την αναρίθμηση της παραγράφου (γ) σε (δ) και της παραγράφου (δ) σε (ε)

(ε) Με την αντικατάσταση της λέξης «δικαστηρίου» με την λέξη «εφόρου» στην νέα παράγραφο 1(ε) και τη διαγραφή της φράσης «ύστερα από αίτημα του εφόρου»

Με την προσθήκη νέου εδαφίου (2) μετά το εδάφιο (1)

(στ) «(2) Σωματείο για το οποίο λήφθηκε απόφαση διάλυσης δυνάμει των προνοιών του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης, θεωρείται υφιστάμενο.»

(ζ) Με την αναρίθμηση του εδαφίου (2) σε εδάφιο (3) και την αντικατάσταση του με το ακόλουθο κείμενο:

(3) Όταν ένα σωματείο τεθεί υπό διάλυση, τότε ο Έφορος δημοσιεύει το γεγονός σε δύο ημερήσιες εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν στη Δημοκρατία και καλεί τυχόν πιστωτές να δηλώσουν στον Έφορο ότι το σωματείο τους οφείλει ποσά.

Τέλος

Περιεχόμενα

01 - Συνοπτικός Τίτλος
02 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου
03 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου
04 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου
05 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου
06 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου
07 - Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου
08 - Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού Νόμου
09 - Τροποποίηση του άρθρου 11
10 - Τροποποίηση του άρθρου 24 του βασικού νόμου
11 - Τροποποίηση του άρθρου 25 του βασικού νόμου
12 - Τροποποίηση του άρθρου 26 του βασικού Νόμου
13 - Τροποποίηση του άρθρου 41 του βασικού νόμου
14 - Τροποποίηση του άρθρου 42 του βασικού νόμου
15 - Τροποποίηση του άρθρου 44
16 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Α στον βασικό νόμο
17 - Προσθήκη του νέου άρθρου 46Β στον βασικό νόμο
18 - Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου
19 - Τροποποίηση του άρθρου 50 του βασικού Νόμου
20 - Τροποίηση του άρθρου 51 του βασικού Νόμου
21 - Τροποποίηση του άρθρου 56 του βασικού Νόμου
22 - Προσθήκη νέου άρθρου 58, στο βασικό Νόμο

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο